Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
Secretar – Filiala CECCAR Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar, pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 28.02.2020, ora 12:00, la sediul Filialei CECCAR Bihor;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 4.03.2020, ora 10:00, la sediul Filialei CECCAR Bihor;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Bihor.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
  BIBLIOGRAFIE

 •  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Alba

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Alba din Str. Piața Consiliul Europei nr. 2, Bl. 32E, Ap. 19, Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Alba din Str. Piața Consiliul Europei nr. 2, Bl. 32E, Ap. 19, Mun. Alba Iulia, jud. Alba, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 26.02.2020  ora 14, la sediul filialei CECCAR Alba;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 27.02.2020  orele 10.00, la sediul filialei Alba;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Alba.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE

 •  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili.
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secretar – Filiala Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar pe perioada determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 14.02.2020, ora 12.00, la sediul Filialei CECCAR Bihor;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 19.02.2020  orele 10.00, la sediul filialei Bihor;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Bihor.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
  BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili.
 • ________________________________________________________________________________________________________________

Șef Birou evidență tablou – Filiala Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 49, Municipiul Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Iași, Str. Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 49, Municipiul Iași, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 8.01.2020 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00;
 • susținerea interviului și testarea pentru verificarea cunoștințelor profesionale are loc la data de 9.01.2020, între orele 10.00-14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Iasi.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Șef Birou administrativ – Filiala Mehedinți

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Mehedinți din Str. Antonini nr. 3, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
  Concursul se desfăşoară sediul Filialei CECCAR Mehedinți din Str. Antonini nr. 3, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 11.12.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9:00-17:00, la sediul Filialei CECCAR Mehedinți;
 • susținerea interviului și testarea pentru verificarea cunoștințelor profesionale are loc la data de 12.12.2019, începând cu ora 11:00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Mehedinți.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
  BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 • Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;
 • Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila din cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;
 • Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Auditor de calitate – CECCAR Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, în vederea ocupării postului de auditor de calitate pentru CECCAR Filiala București, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 25.11.2019 până la data 6.12.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la  sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București;
 • proba scrisă și interviul au loc în data de 9.12.2019, cu începere de la ora 11.00.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 • copia actului de identitate.
BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 • Codul etic national al profesioniștilor contabili.
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Șef Birou administrativ – Filiala Mehedinti

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Mehedinti din Drobeta Turnu Severin, Str. Antonini nr. 3,  în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • Studii superioare finalizate;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Mehedinti din Drobeta Turnu Severin, Str.Antonini nr. 3,  după cum urmează:
 • Dosarele de înscriere se vor depune până la data 01.11.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Mehedinti;
 • Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 05.11.2019, începând cu ora 10.00;
 • Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Mehedinti.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
Bibliografie
 •  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;
 • Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;
 • Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
 • Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR
 • _______________________________________________________________________________________________________

Șef Birou administrativ – Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • Studii superioare finalizate;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, după cum urmează:
 • Dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.10.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;
 • Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 24.10.2019, începând cu ora 11.00;
 • Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Olt.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
Bibliografie
 •  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;
 • Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;
 • Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
 • Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.

Șef Birou evidență tablou – Filiala Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Barbu Lăutaru nr. 1jud. Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Iași, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 12.09.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Iași;
 • susținerea interviului și testarea pentru verificarea cunoștințelor profesionale au loc la data de 19.09.2019, între orele 10.00-14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Iași.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).                               
BIBLIOGRAFIE
 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.
 • ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anunț angajare redactor/corector de carte

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor/corector de carte, pe durata determinată, în cadrul Editurii CECCAR.

Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe:

 • studii superioare finalizate (Facultatea de Litere);
 • cunoștințe solide de limba română;
 • experiență relevantă în lucrul cu textul (cel puțin 3 ani pe un post similar);
 • experiență în redactarea de carte reprezintă un avantaj;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC (program editare Word);
 • capacitate de organizare , analiză și sinteză;
 • persoană atentă, cu foarte bun management al timpului;

Descrierea postului:

 • corectează și redactează cărți în domeniul economic;
 • participă la întregul proces editorial ;
 • ține legătura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi;
 • colaborează cu membrii echipei.

Dosarele de înscriere se vor depune de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4:

 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 9.08.2019, ora 10.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 9.08.2019, ora 12.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină.

Ofertă destinată exclusiv membrilor CECCAR.

 

___________________________________________________________________________________________

ANUNȚ ANGAJARE   Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București    Denumire post: Auditor de calitate (două posturi) Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată Nivel carieră: Studii superioare economice și deține calitatea de expert contabil               Condiţii generale:  
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor      aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
              Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:  
 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani;
 • experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
 • încredere și siguranță;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;
 • participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.
              Descrierea generală a responsabilităților:  
 • Auditează lucrările de expertiză contabilă judiciară și opiniile separate ale experților contabili consilieri ai părților, după caz, prezentate înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;
 • Verifică starea de independență a expertului contabil în raport cu cauza și mandatul primit, pe baza declarației date pe propria răspundere și semnată de către expertul contabil;
 • Îndrumă membrii instituției în aplicarea legislației și reglementărilor în domeniu, a Codului etic național al profesioniștilor contabili și a normelor profesionale emise de către instituție;
 • Întocmește referat (dacă este cazul), pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară prezentat auditului de calitate;
 • La solicitarea comisiei de disciplină, întocmește referat pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară;
 • Semnalează problemele deosebite ivite în activitatea auditului de calitate a expertizelor contabile judiciare;
 • Înregistrează în format electronic Registrul de evidență a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară;
 • Își actualizează permanent cunoștințele în ceea ce privește normele aplicabile din sfera de activitate;
 • Colaborează și menține legătura cu toți colegii pentru bunul mers al activității.
  Ce oferim:  
 • Mediu de lucru plăcut și profesionist;
 • Bonuri de masă;
 • Tichete de vacanță;
 • Concediu de odihnă plătit corelat cu vechimea totală în muncă (între 20 și 30 zile lucrătoare);
 • Posibilități de dezvoltare profesională și instruire constantă.
  Dacă sunteți interesat/interesată, vă invităm să aplicați pentru acest post, urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate pentru participarea la interviu și susținerea probei scrise. Proba scrisă constă în verificarea abilităților de utilizare a calculatorului, precum și întrebări din bibliografia prevăzută pentru acest post. Interviul și susținerea probei scrise vor avea loc în data de 24.07.2019, ora 11.00, la sediul CECCAR din Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4, București.        

           Bibliografia necesară    
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile;
 5. Codul etic național al profesioniștilor contabili.

____________________________________________________________________________________________

Șef Birou administrativ – Filiala CECCAR Vrancea

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Vrancea din Str. Scarlat Târnavitu nr. 5, jud. Vrancea, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs

 • studii superioare finalizate;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Vrancea din Str. Scarlat Târnavitu nr. 5, jud. Vrancea, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.06.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Vrancea;
 • proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 26.06.2016, începând cu ora 9.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Vrancea.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
  BIBLIOGRAFIE:

 •  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Ordin nr. 2.634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 • Ordin 3.103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitãții, actualizată;
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Șef birou stagiu și pregătire profesională – Filiala CECCAR Harghita

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Harghita, din Str. Harghita nr. 11, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și pregătire profesională, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Harghita, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 23 aprilie 2019 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00 la sediul Filialei CECCAR Harghita;
 • proba scrisă are loc în data de 24 aprilie 2019, ora 9.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 24 aprilie 2019, ora 9.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Harghita.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE
 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posturi vacante Filiala CECCAR Bihor: secretar și sef Birou stagiu și dezvoltare profesională

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar, pe perioadă nedeterminată, și a unui post de Șef birou stagiu și dezvoltare profesională cu contract de muncă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţiozitate, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.04.2019, ora 12.00, la sediul Filialei CECCAR Bihor;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului și interviul vor avea loc în data de 22.04.2019, ora 9.30, la sediul filialei Bihor;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Bihor.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE:
 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Șef Birou administrativ – Filiala Teleorman

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Teleorman din localitatea Alexandria, str. Negru Vodă nr. 127bis, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ.

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii medii economice sau superioare economice;
 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • experinţa pe un post de economist constituie avantaj;
 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză; adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul CECCAR Teleorman din localitatea Alexandria, str. Negru Vodă nr. 127bis:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 07.03.2019  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-15.00 la sediul CECCAR Teleorman;
 • proba scrisă, proba de verificare a competențelor de utilizare PC si interviul vor avea loc în data de 12.03.2019 incepand cu ora 10.00;
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagina;
 • copia actului de identitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
Bibliografie:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 • Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;
 • Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 • Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 • Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

_________________________________________________________________________________________

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala CECCAR Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din localitatea Oradea, str. Independenței nr. 29, bloc A9, et. 1, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe durata determinată și program de 8 ore/zi.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs

 • studii medii economice sau superioare economice;
 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • experinţa pe un post de economist constituie avantaj;
 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză;
 • adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor din localitatea Oradea, str. Independenței nr. 29, bloc A9, et.1:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 28.02.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-14.00, la sediul CECCAR Bihor;
 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC, precum și interviul au loc în data de 4.03.2019, începând cu ora 9.00.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
Bibliografie:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Metodologia de acordare a vizei, aprobată prin HCN nr. 78/9 ianuarie 2017.

Șef Birou evidență tablou – Filiala Satu Mare

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Rândunelelor nr. 3, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs

 • studii superioare;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe bune Microsoft Office;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Rândunelelor nr. 3, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.02.2019, inclusiv, de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului, precum și susținerea interviului va avea loc în data de 26.02.2019, ora 13.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Satu Mare.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr. 78/9 ianuarie 2017.

Auditor de calitate in cadrul filialei CECCAR Caras

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR  Caras Severin din localitatea Resita Str. G.A. Petculescu bl.7 sc. 1 ap. 1 jud. CarasSeverin în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR  Caras Severin din localitatea Resita Str. G.A. Petculescu bl.7 sc. 1 ap.1 Județul Caras Severin, după cum urmează :
 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 10.01.2019.  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-14.00 la sediul filialei CECCAR Caras Severin;
 • proba scrisă –14.01.2019 ora 14.00
 • proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 14.01.2019 ora 15.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 14.01.2019 ora 15,30
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).                         
    BIBLIOGRAFIE
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili

__________________________________________________________________________________________________

Redactor – Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor, pe durată determinată, în cadrul Editurii CECCAR.

Condiţiile generale de participare:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe
 • studii superioare finalizate (Facultatea de Litere);
 • cunoștințe solide de limba română;
 • experiență relevantă în lucrul cu textul (cel puțin trei ani pe un post similar);
 • experiență în redactarea de carte reprezintă un avantaj;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC (program editare Office Word);
 • capacitate de organizare, analiză și sinteză;
 • persoană atentă, cu foarte bun management al timpului;
Descrierea postului:
 • corectează și redactează cărți în domeniul economic;
 • participă la întregul proces editorial;
 • ține legatura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi;
 • colaborează cu membrii echipei.
Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 7.01.2019 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4. Proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 9.01.2019, ora 11.00, iar susținerea interviului are loc la data de 9.01.2019, ora 12.30.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină.
 • ______________________________________________________________________________________________________________________________

Şef birou administrativ în cadrul filialei Dâmboviţa

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării unui post de șef birou administrativ, cu normă întreagă de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice sau medii economice
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;
 • navigare internet;
 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.
Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează :
 • dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ropână la data de 05 decembrie 2018, ora 13.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.
 • proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 05 decembrie 2018, ora 14.00;
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 1. cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;
 2. CV semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
BIBLIOGRAFIE
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 5. Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
 6. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;
 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 8. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 10. Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 13. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

Sef birou evidență tablou in cadrul filialei Sibiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiuîn vederea ocupării postului de sef birou evidență tablou cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe bune Microsoft Office;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 07.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09,00-17,00 la sediul filialei CECCAR Sibiu
 • proba scrisă are loc în data de 12.12.2018  ora 13,00;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 12.12.2018  ora 14,00;
 • susținerea interviului are loc la data de 12.12.2018  orele 15,00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Sibiu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

1.     are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

2.     cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

3.     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.     are capacitate deplină de exercițiu;

5.     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6.     îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

7.     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

·         studii superioare juridice

·         capacitate de analiză și sinteză;

·         exeperiență in domeniu juridic și resurse umane, de minim 3 ani;

·         capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·         excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;

·         rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·         cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;

·         capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

·         comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4 , după cum urmează :

·         dosarele de înscriere se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro până la data de 12.12.2018  ora 16,00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

·         proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14.12.2018 ora 11.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.     cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2.     CV semnat pe fiecare pagină;

3.     copia actului de identitate;

4.     copiile diplomelor de studii;

5.     copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

6.     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

BIBLIOGRAFIE

1.     Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare;

2.     Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

3.     Legea 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4.     Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,

5.     Lege 53/2003 din 24 ianuarie 2003, republicată- Codul muncii

6.     Ordonanţa de Urgenţă 111/2010 din  8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

7.     Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Auditor intern – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern:

Condiţiile generale de participare:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe:
 • înscrierea și participarea la concurs conform Legii nr. 162/2017 și OUG 75/1999;
 • studii superioare economice;
 • să poată semna raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC;
 • capacitate de organizare, analiză și sinteză;
 • adaptabilitate, perseverență, bune abilități de comunicare, rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii și minuțios;
 • abilități de comunicare, de ascultare, atenție la detalii și disponibilitate de lucru în echipă;
Interviul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din Str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se vor depune până la 07.12.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00 la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4;
 • proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 14.12.2018, de la ora 12.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 14.12.2018, de la ora 14.00.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV, semnat pe fiecare pagină.
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Auditor de calitate – Filiala CECCAR Argeș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu program de lucru de 4 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, județul Argeș, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.11.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00, la sediul filialei CECCAR Argeș;
 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 26.11.2018, ora 13.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 26.11.2018, ora 14.30.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE
 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 • Codul etic național al profesioniștilor contabili.                                   
 • _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posturi vacante – Filiala CECCAR Dâmbovița (octombrie 2018)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște, str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării a două posturi cu normă întreagă de 8 ore/zi, un post de șef Birou evidență tablou, un post de șef Birou administrativ și un post cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi, de auditor de calitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:
 • studii superioare pentru postul de șef Birou evidență tablou;
 • studii superioare economice sau medii economice pentru postul de șef Birou administrativ;
 • studii superioare economice și calitatea de expert contabil pentru postul de auditor de calitate;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;
 • navigare internet;
 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.
Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște, str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ropână la data de 14 noiembrie 2018, ora 14.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului;
 • proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14 noiembrie 2018, ora 15.00.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 • cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;
 • CV semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
 BIBLIOGRAFIE

 Pentru postul de șef birou evidență tablou 
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;
 4. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;
 5. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;
Pentru postul de șef birou administrativ
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 5. Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
 6. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;
 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 8. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 10. Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 13. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
Pentru postul de auditor
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița)

________________________________________________________________________________________

Jurisprudență europeană

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene:

Buletinul de știri ETAF din 22 octombrie 2018 – Audieri în Comisia TAX3, noi decizii cu privire la impozitarea economiei digitale la nivelul OECD și studii referitoare la politica fiscală

 • Comisia TAX3 analizează „vizele de aur” și zonele economice speciale – porturi libere

  Luni, 15 octombrie a.c., a avut loc o audiere publică în Comisia TAX3 din Parlamentul European referitoare la „vizele de aur” și zonele economice speciale.  În timpul primului panel, referitor la „vizele de aur”, experții au subliniat că lipsa schimburilor de informații între statele membre, corupția, cerințele mai facile în procesul de obținere a cetățeniei, lipsa verificării antecedentelor și distribuția opacă a veniturilor reprezintă principalele probleme puse de aceste programe. Dezbaterile din cel de-al doilea panel, referitoare la porturile libere și zonele economice speciale, au relevat aplicarea minimală a legislației existente, în ciuda progresului important înregistrat de noua legislație  în scopul combaterii spălării banilor.

  Accesați comunicatul de presă al Parlamentului European

  OCDE face progrese referitoare la impozitarea economiei digitale 

  Marți, 16 octombrie a.c., directorul de politică fiscală al OCDE, Pascal Saint-Amans, și-a exprimat optimismul cu privire la faptul că grupul de lucru responsabil de crearea de recomandări referitoare la maniera de raportare a impozitării economiei digitale va ajunge la un acord  în următoarele luni. Merită observat că grupul de lucru a emis un raport interimar în martie ce examinează regulile propuse pentru impozitarea prezenței digitale și impozitului pe venit din partea actorilor digitali.

  Raportul cu privire la evoluțiile sistemului fiscal în anul 2018

  Comisia Europeană a publicat ,la data de 17 octombrie a.c., raportul cu privire la evoluțiile sistemului fiscal aferent anului 2018, o imagine de ansamblu asupra sistemelor fiscale din Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia. În analiză, experții au subliniat că veniturile obținute din impozitare în 2016 au crescut în 19 din statele membre (ca procent din PIB). Cu toate acestea, nivelul de impozitare în statele membre diferă foarte mult. În același document se mai menționează că proporția impozitării pieței muncii în veniturile totale a scăzut progresiv din 2010 până în anul 2016, când acesta era de 49,8%, similar procentului de dinainte de criză. Pe de altă parte, veniturile din impozitarea corporațiilor au crescut de la 2,7% din PIB în 2016, față de 2,6% în 2015, continuând să crească ușor din momentul crizei economice, dar situându-se încă sub nivelul de dinainte de criză.

  Accesați raportul Comisiei Europene 

  Grupul de experți EPRS prezintă trei noi studii referitoare la politica fiscală în Parlamentul European

  Pe 18 octombrie, European Parliamentary Research Service (EPRS) a prezentat trei studii referitoare la fiscalitate în Comisia TAX3. Primul studiu analizează cetățenia în funcție de investiții și rezidența având în vedere schemele de investiții în Uniunea Europeană, numite „vize de aur”. Următorul studiu examinează fenomenul spălării banilor și riscurile de evaziune fiscală în porturile libere. În al treilea rând, EPRS a prezentat un studiu cu privire la societăţile fictive în Uniunea Europeană. Toate aceste studii vor contribui la activitatea Comisiei TAX3 și la descrierea opțiunilor de politici și modalități de combatere a evaziunii fiscale în Uniunea Europeană.

  Accesați rezumatul studiilor

  Scandalul Cum-Ex costă țările europene aproximativ 55 miliarde de euro 

  Joi, 19 octombrie, Correctiv, o echipă transfrontalieră de jurnaliști de investigații, a publicat un raport amplu referitor la consecințele scandalului Cum-Ex, început în Germania în 2016. În conformitate cu acest raport, costul plătit de contribuabilii europeni pentru „cea mai mare fraudă fiscală din istoria europeană” este de 55 miliarde de euro, Germania înregistrând cea mai mare pierdere, urmată de Franţa, Italia, Danemarca, Austria, Belgia, Finlanda, Norvegia şi Spania.

  Acest raport a creat o stare de șoc membrii Comisiei TAX3, în special în rândul deputaților europeni ecologiști și socialiști. Aceștia solicită mai multă transparență prin supravegherea consolidată a piețelor financiare, precum și un schimb mai larg de informații. Totodată, au solicitat ca o audiere referitoare la jaful fiscal din Cum-Ex să aibă loc înainte de reuniunea Comisiei, cât mai repede posibil.

  Accesați aici articolul publicat pe site-ul EU Observer

_________________________________________________________________________________________

IFAC a publicat rezumatul concluziilor Chestionarului global pentru PMM-uri 2018 – Transformarea digitală și buna gestionare a talentelor sunt cheia dezvoltării firmelor mici de contabilitate

În data de 23 octombrie, IFAC a publicat rezumatul Chestionarului global pentru PMM-uri 2018, desfășurat în perioada martie-mai 2018, în 24 de limbi (inclusiv limba română), la care s-au primit peste 6.000 de răspunsuri din 150 de țări.

Conform comunicatului publicat de IFAC, 28% din PMM-urile intervievate planifică să aloce în anul următor peste 10% din venituri pentru investiții în tehnologie, concentrându-se în special pe dezvoltarea expertizei interne în domeniul IT și adoptarea opțiunilor cloud în vederea oferirii unor servicii mai bune clienților.

Chestionarul relevă ca principală provocare pentru PMM-uri atragerea de noi talente, peste 54% din respondenți având dificultăți în acest sens, motivul indicat de majoritatea acestora (66%) fiind lipsa candidaților cu mix-ul potrivit de aptitudini.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați site-ul IFAC.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IdentitateCu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a, a fost lansată noua identitate vizuală a organismului profesional.

„Această nouă eră în profesia contabilă, faptul că CECCAR este conștient de necesitatea adaptării profesiei la era digitală, la globalizare și faptul că deja am început să întreprindem măsuri concrete în a ne adapta ca profesie au condus la adaptarea imaginii și logoului, pornind de la tradiție la realitatea de azi și la viitor. S-au introdus în logo elemente care să sugereze digitalizarea și globalizarea, fiind de fapt vorba despre o restilizare a logoului anterior în care caduceul tradițional, care reprezenta comerțul, a fost stilizat, adăugându-i-se elemente care să specifice cartea digitală și globul”, a anunțat președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, referitor la noua imagine a organismului profesional.

Noul logo este însoțit și de sloganul „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”.


Logoul și sloganul reprezintă mărci înregistrate ale CECCAR. Acestea nu pot fi reproduse sub nicio formă fără acordul CECCAR. Utilizarea neautorizată constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018

Vă invităm să petrecem împreună cea de-a doua ediție a Balului profesiei contabile, eveniment organizat de CECCAR.

O seară cu programe artistice live și bucate alese am pregătit pentru marți, 30 octombrie, la Athénée Palace Hilton – Sala Le Diplomate, unde voia bună ne așteaptă.

Ne face o deosebită plăcere să ne întâlnim la acest eveniment la care puteți participa însoțiți de partener(ă).
 

Mai multe detalii despre eveniment și cum puteți participa, disponibile pe site-ul CECCAR Filiala București. 

 

 

Buletinul de știri ETAF din 15 octombrie: Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membre UE; Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat buletinul de știri din 15 octombrie. Subiectele discutate în această săptămână includ:

Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor

În data de 11 octombrie a.c., Consiliul a adoptat o nouă directivă împotriva spălării banilor, care introduce noi prevederi de drept penal pentru a perturba și bloca accesul infractorilor la resurse financiare, inclusiv cele utilizate pentru finanțarea activităților teroriste. Noua directivă completează Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, care a fost adoptată oficial în mai 2018.

Noile prevederi vizează:
 • stabilirea unor norme minime pentru definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea banilor. Activitățile de spălare a banilor se vor sancționa cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de 4 ani, iar judecătorii pot impune sancțiuni și măsuri suplimentare;

 • posibilitatea de a trage la răspundere entitățile juridice pentru anumite activități de spălare a banilor, acestea fiind pasibile de o serie de sancțiuni;

 • înlăturarea obstacolelor din calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere, prin introducerea de dispoziții comune care urmăresc perfecționarea investigațiilor.
Accesați comunicatul de presă al Consiliului

Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membre UE

Uniunea Europeană ia în considerare evaluarea propriilor state membre pentru a determina dacă acestea ar trebui incluse în lista neagră a paradisurilor fiscale, în prezent limitată la state din afara UE. Președinta Grupului pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor, Fabrizia Lapecorella, a declarat, în cadrul unei întâlniri din data de 10 octombrie cu membrii comitetului special TAX 3 al Parlamentului European, că se discută evaluarea statelor membre UE pe baza acelorași criterii ca în cazul statelor non-membre UE.

Mai multe informații

Pentru a consulta newsletter-ul complet, vă rugăm să accesați site-ul ETAF.


Propunerile de directive adoptate de ultimul Consiliu ECOFIN

Patru soluții rapide pe termen scurt la normele actuale de TVA, discutate de ECOFIN

Pe 2 octombrie a.c., Formațiunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului Uniunii Europene a convenit asupra următoarelor aspecte:

Consiliul a adoptat patru „soluții rapide” prezentate inițial de Comisie privind normele actuale de TVA la nivelul Uniunii Europene:

 • stocurile „call-off”: Propunerile prevăd un tratament simplificat și uniform pentru acordurile privind stocurile de tip „call-off”, în cazul în care un furnizor transferă stocuri aflate la dispoziția unui achizitor cunoscut într-un alt stat membru;
 • numărul de identificare a TVA: Pentru a beneficia de o scutire de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri, numărul de identificare al clientului va deveni o condiție suplimentară;
 • operațiunile în lanț: În vederea creșterii certitudinii juridice în stabilirea TVA-ului pentru operațiunile în lanț, propunerile stabilesc criterii uniforme;
 • dovada furnizării în interiorul UE: Se propune un cadru comun de reglementare pentru dovezile de documentare necesare pentru a solicita o scutire de TVA pentru livrările intracomunitare.
Consiliul va adopta directiva după emiterea avizului de către Parlamentul European.

Accesați aici pentru a vizualiza textul integral al propunerii de directivă.

Adoptarea unui mecanism generalizat de „taxare inversă” pentru a preveni mai bine frauda

De asemenea, o altă propunere de directivă va permite statelor membre care sunt cel mai grav afectate de frauda TVA să aplice temporar o inversare generalizată a datoriei TVA. Acest așa-numit mecanism generalizat de „taxare inversă” implică transferarea răspunderii pentru plățile TVA de la furnizor către client. Comisia a emis propunerea în decembrie 2016 la cererea statelor membre afectate în mod special de frauda TVA. Se așteaptă ca directiva să fie adoptată fără discuții ulterioare, după ce Parlamentul European își va da avizul.

Accesați aici pentru a vizualiza textul integral al propunerii de directivă.

În ceea ce privește poziția României referitoare la mecanismul generalizat de taxare inversă a TVA-ului, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, prezent la ședință ECOFIN, a subliniat faptul că România va susține inițial un proiect pilot al mecanismului generalizat de taxare inversă cu extinderea ulterioară și către alte entități.

Accesați aici pentru a vizualiza declarația ministrului finanțelor publice.

Reduceri de TVA pentru publicațiile electronice

O altă propunere de directivă adoptată de Consiliu a convenit asupra unei propuneri care permite statelor membre să aplice cote reduse, foarte reduse sau cote zero de TVA pentru publicațiile electronice, aliniind astfel normele în materie de TVA pentru publicațiile electronice cu cele pentru publicațiile pe suport fizic. Directiva va fi adoptată fără discuții ulterioare odată ce textul va fi finalizat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Accesați aici pentru a vizualiza textul integral al propunerii de directivă.

_Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 28 septembrie a.c., un mesaj în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în contextul celor 100 de ani de la Marea Unire și 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate în țara noastră. Mesajul a fost prezentat de către Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice și Sociale.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

„Felicit Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în contextul Congresului dumneavoastră, un eveniment important pentru profesia contabilă din România, cea care servește la bunul mers al economiei noastre.

Activitatea membrilor CECCAR contribuie la asigurarea unui climat economic sănătos. Prudența și corectitudinea nu sunt simple cuvinte, ci principii de referință după care dumneavoastră vă conduceți și vă organizați activitatea.

Cu o tradiție de aproape 100 de ani în România, profesia de expert contabil are un rol esențial, prin sprijinul, soluțiile și îndrumarea oferite mediului de afaceri, alături de celelalte profesii din domeniul economic, cum sunt auditorii, evaluatorii, consultanții fiscali, cât și din domeniul juridic, cum sunt avocații și practicienii în insolvență. Aceste profesii liberale sunt definitorii pentru economia de piață și pentru performanțele acesteia.

Doar prin strânsa conlucrare între actorii mediului economic, atât din zona profesiilor liberale, cât și din cea direct productivă, România își poate consolida performanțele economice, prin convergența sustenabilă cu țările membre ale Uniunii Europene.

Marile trenduri globale ale digitalizării, ale tehnologiilor cloud sau ale inteligenței artificiale se fac simțite, mai repede decât credeau unii dintre noi, și în contabilitate. Inovațiile, precum optimizarea soluțiilor de înregistrare contabilă cu ajutorul inteligenței artificiale, reprezintă oportunități reale, care solicită flexibilitate și viziune. Astfel, salut alegerea inspirată a temei congresului de astăzi, pentru că viitorul sustenabil al profesiei dumneavoastră depinde în mod direct de aceste preocupări și direcții de acțiune.

Doamnelor și domnilor,

Perioada postcriză a fost una a provocărilor pentru economia noastră. În prezent, România înregistrează unele dintre cele mai înalte rate de creștere economică la nivel european. Cu toate acestea, se remarcă și adâncirea unor dezechilibre în planul sustenabilității macroeconomice.

Așteptările dumneavoastră și ale companiilor pentru care activați, de a vă desfășura activitatea într-un climat predictibil și sustenabil, sunt pe deplin îndreptățite. De aceea, nu trebuie să neglijați rolul pe care îl aveți, ca profesioniști, în a identifica și comunica soluții care să conducă la un astfel de climat.

Dumneavoastră știți foarte bine că nu este sănătos pentru o companie să se împrumute pe termen lung pentru a finanța cheltuieli curente. Același raționament poate fi extins și la nivelul economiei naționale. Alocarea resurselor în detrimentul investițiilor nu este un model sustenabil de dezvoltare economică. Mai devreme sau mai târziu, perpetuarea acestei abordări va conduce la limitarea oportunităților de creștere.

În acest sens, dezbaterea politicilor publice și a posibilelor soluții, cu seriozitate și responsabilitate, este nu doar un drept, ci și o obligație a tuturor actorilor politici și economici, iar cuvântul avizat al dumneavoastră este unul deosebit de important.

Doamnelor și domnilor,

În anul Centenarului, profesia dumneavoastră aniversează 97 de ani de activitate în România, iar perspectivele par promițătoare. Deși ne confruntăm în prezent cu o reducere importantă a numărului absolvenților de liceu, numărul studenților înscriși la programele de licență și masterat dedicate contabilității este totuși în creștere la marile universități din țară.

Buna pregătire și integritatea cu care vă exercitați profesia sunt active valoroase, care fac din CECCAR un brand recunoscut și respectat de mediul de afaceri din țara noastră, dar și de decidenții de politici publice.
 

Vă felicit pentru activitatea dumneavoastră și vă doresc mult succes în continuare!”

Mesajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, a transmis vineri, 28 septembrie a.c., un mesaj în deschiderea lucrărilor celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile, prezentat de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil.

Vă prezentăm în continuare mesajul:

„Felicit Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru organizarea celei de-a XXII-a ediţii a Congresului profesiei contabile. Este un fapt istoric că profesia contabilă a fost, în România, de o vârstă cu tatăl meu, Regele Mihai I. În cei 97 de ani de existenţă, profesia a crescut ca un vlăstar, cu un început plin de vitalitate în perioada interbelică, atunci când s-a aflat în avangarda ştiinţei contabile europene, urmat de o perioadă grea prin tenebrele comunismului, pentru a renaşte în anul 1992 într-un sistem modern, adaptat realităţii societăţii noastre.

Contabilitatea şi auditul, de multe ori denigrate ca plictisitoare, prea complexe sau inutile, sunt de fapt două necesităţi esenţiale ale organizării economice a societăţii. Întreaga ştiinţă economică, pentru a explica evoluţia societăţii umane, are la bază rezultatele sintetice ale activităţii de contabilitate, şi îşi verifică postulatele în raport de acestea. Fără contabilitate nu putem desluşi realitatea fluxurilor financiare, nu putem aprecia obiectiv randamentul unei întreprinderi, şi nu avem cheile de verificare a activităţii organelor de conducere ale oricărei entităţi.

Profesia contabilă poate şi trebuie să contribuie la întărirea disciplinei economice, oferind informaţii obiective şi corecte despre companii şi bugetele publice. Numai reconsolidând încrederea şi predictibilitatea între partenerii economici putem da avânt investiţiilor şi proiectelor pe termen mediu şi lung.
 

Doresc Congresului profesiei contabile să aibă parte de lucrări productive şi să se aplece asupra contribuţiei pe care această profesie o poate avea la dezvoltarea societăţii noastre”.

Congresul profesiei contabile, ediția din 2018: Eleodor Mandreș, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici

Eleodor Mandreș, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici (FOTO):

„Bună ziua doamnelor și domnilor!

Mulțumesc pentru invitația de a participa la acest important eveniment organizat de CECCAR, privind viitorul profesiei contabile.

Noile tendințe în afaceri și dinamica procesului de business întăresc rolul pe care îl joacă profesionistul contabil în economie. Astfel, dumneavoastră aparțineți unei profesii care, prin activitatea desfășurată, poate avea impact asupra încrederii în informațiile prezentate în situațiile financiare. Pentru a realiza performanțe economice sunt necesare soluții de prezentare a activității economice desfășurate, care să acopere din ce în ce mai mult nevoile de informații. Acest lucru este valabil atât pentru dumneavoastră, profesioniștii contabili, cât și pentru noi, cei care elaborăm reglementările contabile.

În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice colaborează și se află în dialog permanent cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor și autorităților publice, cu CECCAR, precum și cu celelalte organisme profesionale în spiritul respectului reciproc pentru crearea unui mediu de afaceri deschis și stimulativ pentru dezvoltarea economică.

Un mediu economic în schimbare aduce provocări care impun măsuri legislative și soluții corespunzătoare problemelor practice. De aici procesul continuu de dezvoltare și perfecționare care caracterizează atât activitatea Ministerului Finanțelor Publice – în calitate de instituție cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității –, cât și activitatea dumneavoastră, în calitate de practicieni.

Informațiile furnizate prin situațiile financiare întocmite de dumneavoastră stau la baza multor decizii cu implicații în viața economică și socială. De aceea consider că procesul de consolidare a încrederii în profesia contabilă și exercitarea acestei profesii în mod independent trebuie să reprezinte în continuare preocupările de bază ale CECCAR.

Ministerul Finanțelor Publice apreciază implicarea membrilor CECCAR în procesul formulării de propuneri în direcția perfecționării cadrului de reglementare din domeniul procedurii fiscale și al reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici. În acest sens, MFP salută colaborarea permanentă cu CECCAR – organismul profesional al experților contabili și contabililor autorizați –, aspect evidențiat și de prezența mea astăzi alături de dumneavoastră.
 

În final, îmi manifest convingerea că actuala colaborare între Ministerul Finanțelor Publice și CECCAR va continua și pe viitor și închei prin a vă ura, în numele meu și al instituției pe care o reprezint, mult succes în activitatea pe care o desfășurați”.

Mesajul senatorului Ștefan Mihu, vicepreședintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în deschiderea Congresului profesiei contabile

„Stimați oaspeți,

Dragi colegi,

Sunt deosebit de onorat să vă transmit, din partea Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senatul României, multă sănătate, noroc, bucurii în familie și multe realizări în activitatea dumneavoastră profesională.

Succes lucrărilor Congresului profesiei contabile din România!

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este organizația profesională care în ultimii ani a devenit un factor activ în elaborarea proiectelor de lege specifice activității economico-financiare, o voce importantă în colectivul consultativ din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Temele abordate la Congres – gândirea integrată, globalizarea, tehnologia – arată că organismul nostru profesional se preocupă de dezvoltarea permanentă a competențelor profesionistului contabil care să îi permită furnizarea de servicii la un înalt nivel de calitate.
 

Vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți, iar partenerilor noștri din economie le reamintesc sloganul nostru: ContaȚi pe noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”

Vasile Cocoș, membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților: „Ne dorim ca în continuare CECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățirea cadrului financiar-contabil şi fiscal”

 

„Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi aici, în fața dumneavoastră, în dublă calitate: de expert contabil și de membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.

Cu ocazia celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile din România, am plăcerea și onoarea de a transmite tuturor profesioniștilor contabili din România succes în nobila activitate pe care o desfășurați într-o lume a afacerilor în continuă evoluție și în contextul unui mediu de reglementare volatil pe fondul digitalizării. Digitalizarea este unul dintre cele mai vizibile fenomene, iar evoluția sa este extrem de rapidă. Prin adoptarea tehnologiilor digitale, respectiv prin folosirea tehnologiei pe scară tot mai largă, pentru stocarea și procesarea, căutarea și regăsire a informațiilor între utilizatorii online, digitalizarea este un fenomen profund, cu puternice implicații în toate domeniile.

Cu ocazia acestui eveniment, mulțumesc conducerii CECCAR, domnului președinte, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, pentru contribuția la perfecționarea unor reglementări fiscal-contabile din cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților. În acest sens, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a sprijinit și va sprijini în continuare activitatea CECCAR, dezbătând și aprobând reglementări în acest domeniu.

Ne dorim ca în continuare CECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățirea cadrului financiar-contabil şi fiscal.

În numele meu și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților doresc succes lucrărilor Congresului profesiei contabile din România și realizări profesionale tuturor profesioniștilor contabili din România”.
 

Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a: extras din mesajul Președintelui CNIPMMR, Florin Jianu

„Bună ziua!

Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră.

Și eu consider, precum domnul președinte Păunescu, că dumneavoastră sunteți medicii economiei. Economia încă rezistă datorită dumneavoastră, datorită contabililor care muncesc zi de zi alături de întreprinzători.

Vin alături de dumneavoastră în fiecare an, lucrez împreună cu domnul președinte, ne luptăm pentru mediul de afaceri, din orice poziție suntem: guvernamentală, reprezentanți ai mediului de afaceri și așa mai departe.

Vă felicit pentru tema pe care ați ales-o! Într-adevăr, o temă de mare importanță. Gândirea integrată este extrem de importantă. Cred că ar trebui să ne uităm mai mult la ceea ce se întâmplă la nivel global.

În al doilea rând: globalizarea. Globalizarea este, la fel, extrem de importantă atât pentru profesia dumneavoastră, cât și pentru întregul mediu economic. Și aici mi-aș permite să vă recomand să încercați să le transmiteți celor cărora le țineți contabilitatea să gândească afacerile global, să gândească piața dacă nu la nivel global, măcar la nivel european. Datele din Carta albă a IMM-urilor arată că numai 2 din 10 întreprinzători români au oarecare activități cu privire la export, respectiv import. Cred că este și rolul dumneavoastră să îi educați pe întreprinzători în ceea ce înseamnă globalizarea. Vă lansez invitația de a dezvolta împreună un viitor proiect pentru ceea ce înseamnă internaționalizarea afacerilor românești, pentru că am interacționat de foarte multe ori cu colegii dumneavoastră din țară și am văzut că preocupările sunt aceleași  pentru mediul de afaceri și atunci cred că ar trebui să ne unim forțele pentru a deveni mai puternici.

În ceea ce privește tehnologia cred că nu mai avem ce adăuga în privința importanței tehnologiei. Noi ne luptăm pentru politici publice care să însemne un proces complex și total de digitalizare, astfel încât, la un moment dat, instituțiile statului să nu mai interacționeze în nici un fel cu contabilii, în primul rând, cu mediul de afaceri. Procesul de digitalizare înseamnă o interacțiune modernă, o interacțiune care salvează timp, care este mult mai eficientă.

Îmi place sloganul pe care l-ați ales pentru CECCAR.

Vă mulțumesc și mult succes!”
 

Mesajul inspectorului general de stat Dantes Nicolae Bratu (Inspecția Muncii) din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția din 2018

„Felicităm CECCAR pentru întreaga activitate și vrem să spunem că după 97 de ani de activitate, am aflat astăzi că un reprezentant al Ministerului Muncii a semnat actul de înființare. Deci tradiția dintre noi este urmată și sper că va fi o colaborare fructuoasă în continuare.
 
Mulțumim și mult succes Congresului!” 

_

George Constantin Păunescu, președintele UGIR, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a: „Dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre, a activității noastre, a întreprinzătorilor”

„Vă privesc cu tot sufletul și cu tot respectul.

Dumneavoastră știți care sunt opinia, părerea și, dacă vreți, adevărata mea credință în profesia dumneavoastră. Am spus și repet cu orice ocazie, dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre, a activității noastre, a întreprinzătorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru întreprinzători. Sunt bucuros că și astăzi sunt aici și sper să fiu cât mai mult alături de dumneavoastră, să mă bucur de ceea ce faceți dumneavoastră.

Vă doresc mult succes în tot ceea ce întreprindeți și, mai ales, în activitatea aceasta deosebită, de a apăra interesele întreprinzătorilor.
 

Tot respectul și «La mulți ani!».”

 

Cristiana Doina Tudor, președinte ASPAAS, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a: „În viziunea colectivă, când vine vorba de mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii”

„Domnule președinte,

Onorați invitați și dragi membri ai profesiei,

Sunteți membrii unei profesii frumoase, mândre, cu o tradiție îndelungată, care a parcurs un drum lung de la vremurile lui Luca Pacioli și până astăzi, când vorbim de cloud computing și era digitală și aprofundăm zilele acestea, în cadrul acestui minunat eveniment.

În tot acest răstimp, profesia contabilă și-a câștigat și menținut un rol și un loc privilegiat de liant între mediul de afaceri și stat pentru care suntem cu toții recunoscători, pentru treaba bună pe care o facem. Sunteți exact acolo unde trebuie, ca să nu se poată fără voi. Mai mult, într-un mediu global din ce în ce mai frământat, vulnerabil în fața crizelor de orice fel, fie diplomatice, fie economice, încrederea este poate cel mai de preț activ la scară globală, iar, în viziunea colectivă, când vine vorba de mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii. Este o mare mândrie, o mare responsabilitate de care vă achitați cu brio în fiecare zi și vă felicit, din nou, pentru aceasta. Mai mult, nu se poate să nu remarcăm faptul că în România  profesia contabilă, prin organismul profesional, și-a recâștigat locul, imaginea, puterea pe care le merită. Suntem siguri că de acum încolo, întotdeauna, profesia se va remarca doar prin valorile sale.

Pentru că reprezint o instituție tânără, reglementator și supraveghetor al profesiei înrudite, auditul statutar, țin foarte mult să mulțumesc CECCAR, organismului profesional care ne-a sprijinit și ne-a fost un partener de încredere într-o perioadă de început, în care suntem în construcție, când încă învățăm. Ne bazăm pe dezvoltarea parteneriatului nostru și pe faptul că vom construi împreună pentru beneficiul membrilor ambelor profesii cum, de altfel, este și normal.

Așadar, felicit organismul profesional și profesia contabilă pentru multiplele realizări evidente!

La mulți ani, România! La mulți ani, contabili români! Și la mulți ani profesiei. Și da, contăm pe dumneavoastră și contăm cu dumneavoastră întotdeauna!”
 

Mesajul Președintelui Accountancy Europe, Edelfried Schneider, adresat celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile din România

„Stimate Președinte Șova, Stimate Președinte Gil,

Dragi prieteni de la CECCAR, distinși oaspeți,

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa Congresului profesiei contabile din România aflat la cea de-a 22-a ediție sărbătorind 97 de ani de istorie a profesiei: aceasta este o mare realizare!

Având în vedere că acest congres sărbătorește atât prezentul, cât și viitorul, relația dintre CECCAR și Accountancy Europe se potrivește perfect. Împreună suntem nerăbdători să primim provocările și oportunitățile care ne așteaptă și să lucrăm împreună pentru a maximiza rezultatele.

În urmă cu 22 de ani, în anul 1996, CECCAR s-a alăturat familiei Accountancy Europe. Apreciem foarte mult angajamentul vostru continuu la nivel european și internațional.

Doresc, de asemenea, să-i mulțumesc lui Florin Toma pentru dăruirea sa în reprezentarea profesiei din România în cadrul Accountancy Europe timp de mai bine de 15 ani. A fost o plăcere să lucrez cu el în boardul nostru în ultimii patru ani și îi doresc numai bine în demersul de a deveni președinte adjunct începând cu anul 2019 ceea ce va conduce la asumarea Președinției pentru mandatul 2021-2022.

Florin este un susținător foarte priceput al perspectivei IMM-urilor care este un subiect de suflet pentru mine în calitate de practician IMM în ultimii 40 de ani. În ceea ce privește tema conferinței dumneavoastră este relevant faptul că digitalizarea are un impact major asupra profesiei contabile și nu cândva în viitorul îndepărtat ci acum. Unii pot vedea automatizarea și inteligența artificială drept riscuri. Eu le consider drept oportunități de asemenea și pentru firmele mari.

Calculatoarele ne vor ajuta să analizăm cantități mari de date, o activitate repetitivă automatizată, și vor facilita comunicarea cu clienții noștri însă factorul uman rămâne esențial. Profesia noastră nu este doar despre numere, este despre construirea încrederii în societate, furnizarea de raționament profesional dincolo de expertiza tehnică și promovarea de principii etice puternice lucruri pe care calculatoarele nu le pot face fără noi. Haideți să îmbrățișăm schimbarea și să folosim tehnologia drept un instrument pentru a furniza servicii mai bune clienților noștri.

Încă o dată felicitări pentru profesia dumneavoastră orientată către viitor și deschisă relațiilor internaționale și vă doresc o conferință plină de inspirație”.

Propunerile de directive adoptate de cel mai recent Consiliu ECOFIN

Patru soluții rapide pe termen scurt la normele actuale de TVA, discutate de ECOFIN

Pe 2 octombrie a.c., Formațiunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului Uniunii Europene a convenit asupra următoarelor aspecte:

Consiliul a adoptat patru „soluții rapide” prezentate inițial de Comisie privind normele actuale de TVA la nivelul Uniunii Europene:

 • stocurile „call-off”: Propunerile prevăd un tratament simplificat și uniform pentru acordurile privind stocurile de tip „call-off”, în cazul în care un furnizor transferă stocuri aflate la dispoziția unui achizitor cunoscut într-un alt stat membru;
 • numărul de identificare a TVA: Pentru a beneficia de o scutire de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri, numărul de identificare a clientului va deveni o condiție suplimentară;
 • operațiunile în lanț: În vederea creșterii certitudinii juridice în stabilirea TVA pentru operațiunile în lanț, propunerile stabilesc criterii uniforme;
 • dovada furnizării în interiorul UE: Se propune un cadru comun de reglementare pentru dovezile de documentare necesare pentru a solicita o scutire de TVA pentru livrările intracomunitare.
Consiliul va adopta directiva după emiterea avizului de către Parlamentul European.

Accesați textul integral al propunerii de directivă.

Adoptarea unui mecanism generalizat de „taxare inversă” pentru a preveni mai bine frauda

De asemenea, o altă propunere de directivă va permite statelor membre care sunt cel mai grav afectate de frauda TVA să aplice temporar o inversare generalizată a datoriei TVA. Acest așa-numit mecanism generalizat de „taxare inversă” implică transferarea răspunderii pentru plățile TVA de la furnizor către client. Comisia a emis propunerea în decembrie 2016 la cererea statelor membre afectate în mod special de frauda TVA. Se așteaptă ca directiva să fie adoptată fără discuții ulterioare, după ce Parlamentul European își va da avizul.

Accesați textul integral al propunerii de directivă.

În ceea ce privește poziția României referitoare la mecanismul generalizat de taxare inversă a TVA, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, prezent la ședința ECOFIN, a subliniat faptul că România va susține inițial un proiect-pilot al mecanismului generalizat de taxare inversă cu extinderea ulterioară și către alte entități.

Accesați site-ul MFP pentru a vizualiza declarația integrală a ministrului finanțelor publice.

Reduceri de TVA pentru publicațiile electronice

O altă propunere de directivă adoptată de Consiliu a convenit asupra unei propuneri care permite statelor membre să aplice cote reduse, foarte reduse sau cote zero de TVA pentru publicațiile electronice, aliniind astfel normele în materie de TVA pentru publicațiile electronice cu cele pentru publicațiile pe suport fizic. Directiva va fi adoptată fără discuții ulterioare odată ce textul va fi finalizat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Accesați textul integral al propunerii de directivă.

Consiliul adoptă măsuri de îmbunătățire a cooperării administrative pentru a preveni frauda în materie de TVA

Regulamentul abordează cele mai răspândite forme de fraudă transfrontalieră, prin îmbunătățirea modului în care administrațiile fiscale cooperează atât între ele, cât și cu alte organe de aplicare a legii. Regulamentul va intra în vigoare la douăzeci de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial, iar majoritatea dispozițiilor sale se vor aplica de la 1 ianuarie 2020.

Accesați textul integral al Regulamentului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați site-ul ECOFIN.

__________________________________________________________________________________________

Mesajul Președintelui Accountancy Europe, Edelfried Schneider, adresat celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile din România

„Stimate Președinte Șova, Stimate Președinte Gil,

Dragi prieteni de la CECCAR, distinși oaspeți,

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa Congresului profesiei contabile din România aflat la cea de-a 22-a ediție sărbătorind 97 de ani de istorie a profesiei: aceasta este o mare realizare!

Având în vedere că acest congres sărbătorește atât prezentul cât și viitorul, relația dintre CECCAR și Accountancy Europe se potrivește perfect. Împreună suntem nerăbdători să primim provocările și oportunitățile care ne așteaptă și să lucrăm împreună pentru a maximiza rezultatele.

În urmă cu 22 de ani, în anul 2001, CECCAR s-a alăturat familiei Accountancy Europe când a devenit membru cu drepturi depline. Apreciem foarte mult angajamentul vostru continuu la nivel european și internațional.

Doresc de asemenea să-i mulțumesc lui Florin Toma pentru dăruirea sa în reprezentarea profesiei din România în cadrul Accountancy Europe timp de mai bine de 15 ani. A fost o plăcere să lucrez cu el în Board-ul nostru în ultimii 4 ani și îi doresc numai bine în demersul de a deveni Președinte adjunct începând cu anul 2019 ceea ce va conduce la asumarea Președinției pentru mandatul 2021-2022.

Florin este un susținător foarte priceput al perspectivei IMM-urilor care este un subiect de suflet pentru mine în calitate de practician IMM în ultimii 40 de ani. În ceea ce privește tema conferinței dumneavoastră este relevant faptul că digitalizarea are un impact major asupra profesiei contabile și nu cândva în viitorul îndepărtat ci acum. Unii pot vedea automatizarea și inteligența artificială drept riscuri. Eu le consider drept oportunități de asemenea și pentru firmele mari.

Calculatoarele ne vor ajuta să analizăm cantități mari de date, o activitate repetitivă automatizată, și vor facilita comunicarea cu clienții noștri însă factorul uman rămâne esențial. Profesia noastră nu este doar despre numere, este despre construirea încrederii în societate, furnizarea de raționament profesional dincolo de expertiza tehnică și promovarea de principii etice puternice lucruri pe care calculatoarele nu le pot face fără noi. Haideți să îmbrățișăm schimbarea și să folosim tehnologia drept un instrument pentru a furniza servicii mai bune clienților noștri.

Încă odată felicitări pentru profesia dumneavoastră orientată către viitor și deschisă relațiilor internaționale și vă doresc o conferință plină de inspirație”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Argeș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești Strada Constantin Brâncoveanu nr. 4,jud. Argeșîn vederea ocupării postului de sef birou evidență tablou cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești Strada Constantin Brâncoveanu nr. 4,jud. Argeș, după cum urmează :

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 18.01.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Argeș

– proba scrisă are loc în data de 20.01.2018  ora 12.00;

– proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 20.01.2018  ora 13,00

– susținerea interviului are loc la data de 20.01.2018  orele 13.30.

 – comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Argeș.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

3. copia actului de identitate ;

4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

 

 

Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă în cadrul filialei CECCAR Argeș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești Strada Constantin Brâncoveanu nr. 4,jud. Argeșîn vederea ocupării postului de sef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești Strada Constantin Brâncoveanu nr. 4,jud. Argeș, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 18.01.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Argeș

– proba scrisă are loc în data de 20.01.2018  ora 10,00;

– proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 20.01.2018  ora 11,00

– susținerea interviului are loc la data de 20,01.2018  orele 11,30

 – comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Argeș.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;

2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

3. copia actului de identitate ;

4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE
 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de traducător.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare de specialitate (facultatea de limbi străine, economie sau alte relevante)
 • cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
 • reprezintă avantaj cunoașterea limbii franceze;
 • experiență în traduceri cu specific economic;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • abilități excelente de organizare și planificare;
 • excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • navigare internet;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, după cum urmează :

– dosarele de înscriere se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro până la data de 14 noiembrie 2017, inclusiv și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro, în maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;

– proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor de limba engleză, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 20 noiembrie ora 11.00;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii admis sau respins prin afișare pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro secțiunea Carieră

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2.CV semnat pe fiecare pagină;

3.copia actului de identitate;

4.copiile diplomelor de studii;

5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice).

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Potrivit MFP, inițierea proiectului normativ este determinată de ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) referitoare la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții, și la instrumentele financiare – elemente reglementate de IFRS 9 Instrumente financiare, cele două standarde urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară se aplică de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, de entitățile obligate prin prevederi legale să le aplice, precum și de alte entități care au optat pentru aplicarea acestora, condițiile în care acestea își pot exercita opțiunea fiind stabilite prin prevederi legale.

Potrivit ministerului, aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operațiuni.

Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, și referatul de aprobare ce-l însoțește pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență decizională.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența

 

IFAC a publicat un nou articol bazat pe rezultatele Chestionarului global pentru PMM-uri realizat la finalul anului 2016, ca parte a unei serii de publicații care folosește rezultatele acestei cercetări pentru a oferi informații, idei și sfaturi care să ajute PMM-urile să trateze provocările cu care se confruntă.

Acest articol vizează diferențierea în raport cu firmele concurente, identificată ca fiind a patra provocare importantă a PMM-urilor de la nivel global, furnizarea serviciilor de consultanță de afaceri, domeniul cu cea mai mare creștere înregistrată în 2016, și calitatea de consultant de încredere pentru mediul de afaceri a profesioniștilor contabili.

Articolul complet este disponibil pe site-ul IFAC.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Accountancy Europe publică un nou document de poziție privind rolul profesioniștilor contabili în impozitare

În continuarea documentului de poziție din 2015 referitor la rolul profesioniștilor contabili în impozitare, Accountancy Europe a publicat în data de 20 iulie 2017 un nou document pe această temă, structurat sub formă de întrebări și răspunsuri concentrate pe trei puncte: 

·         Clarificarea rolului profesioniștilor contabili în furnizarea de consultanță pentru contribuabili și autoritățile fiscale;

·         Stabilirea unor principii fundamentale pe care profesioniștii contabili ar trebui să le respecte atunci când oferă consultanță fiscală;

·         Analizarea modului în care tehnologia va schimba viitorul fiscalității și ce înseamnă acest lucru pentru profesioniștii contabili. 

Documentul vine ca răspuns la întrebările ridicate de actorii din mediul fiscal cu privire la rolul profesioniștilor contabili în funcționarea sistemelor fiscale și poate fi descărcat direct de pe site-ul Accountancy Europe

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

Prin acest examen național, ce acoperă varii domenii de competență, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care dețin un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu ediția revizuită și adăugită a lucrării Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Domeniile de competență: Contabilitate, Analiza economico-financiară a întreprinderii, Evaluarea întreprinderii, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina și deontologia profesiei contabile. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea va fi în curând disponibilă la filialele teritoriale ale CECCAR.

Top of Form

Bottom of Form

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public

În cadrul Conferinței Anuale a Institutului Autorizat de Finanțe Publice și Contabilitate (CIPFA) care a avut loc în 12-13 iulie 2017 la Manchester, Marea Britanie, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și CIPFA au anunțat lansarea Indexul privind răspunderea financiară din sectorul public. 

Acesta a fost elaborat în parteneriat de IFAC și CIPFA în scopul de a oferi o imagine globală exactă a calității raportării financiare din sectorul public și, în special, o imagine a adoptării contabilității de angajamente și a Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). Indexul va fi organizat sub forma unei baze de date publice cu informații pentru fiecare țară, care va fi actualizat permanent, iar primul set de date urmează să fie publicat în luna noiembrie. 

În opinia dlui. Fayez Choudhury, CEO IFAC, indexul „va facilita o mai bună înțelegere a amplorii reformelor din domeniul raportării financiare publice la nivel global și va stimula reformele ulterioare”. 

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați articolul publicat pe website-ul IFAC.

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Economist in economie generală

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Cental al CECCAR din București, str. Intarrea Pielari nr. 1, sector 4 , în vederea ocupării postului de economist in economie generală.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • are calitatea expert contabil cu experienţă în domeniu;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania din București, Intarea Pielari nr. 1, sector 4 , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 28.06.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul Aparatului Central al CECCAR
 • rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează pe siteul www.ceccaro.ro, în data de 29 iunie 2017;
 • proba scrisă are loc în data de 30.06.2017 ora 10,30;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 30.06.2017 ora 11,30;
 • susținerea interviului are loc la data de 30.06.2017 orele 12.30;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Aparatului Cental și pe siteul ceccaro.ro.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 4. Codul etic national al profesioniștilor contabili;
 5. Regulamentul organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe lânga consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

___________________________________________________________________________________

Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat

În urma demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale care reglementeaza profesia de expert contabil si cea de contabil autorizat, marți, 20 iunie a.c., în plenul Camerei Deputaților s-a adoptat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, proiect de act normativ care modifică și OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Proiectul de act normativ vine să clarifice dificultățile întâmpinate până în prezent cu privire la partajarea activităților între profesiile de expert contabil/contabil autorizat, evaluator și consultant fiscal.

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați se referă la activitatea desfășurată de membrii CECCAR, fiind prevăzute, printre altele:

 • Abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR);
 • Includerea în lucrările ce pot fi efectuate de experții contabili a activităților de evidență electronică a personalului și de salarizare, management financiar-contabil și al performanței economice, controlul intern de gestiune și managementul riscurilor, consultanța în gestiunea financiară și în contabilitate, prestarea de servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;
 • Dreptul expertului contabil de a organiza, conduce, ține, verifica și supraveghea contabilitatea, de a întocmi și semna situațiile financiare și de a executa lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, de a întocmi și depune declarații fiscale și de a asigura reprezentarea clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității;
 • Dreptul expertului contabili de a efectua expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice, în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR.

Actul normativ urmează să fie înaintat spre promulgare președintelui României. Forma adoptată în ședința din 20 iunie poate fi consultată aici.

______________________________________________________________________________________________

Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților

În ședința Camerei Deputaților de marți, 20 iunie a.c., a fost adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru  modificarea și  completarea Legii  nr. 227/2015  privind Codul fiscal.

Setul de măsuri astfel introduse vizează susținerea mediului de afaceri, prin încurajarea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor, precum și prin stimularea activității de inovare, cercetare și dezvoltare.

Actul normativ urmează să fie înaintat spre promulgare președintelui României. Forma adoptată în ședința din 20 iunie poate fi consultată aici.

__________________________________________________________________________________

Auditor de calitate în cadrul filialei Hunedoara

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Hunedoara  din localitatea Deva str. Bd. 22 Decembrie nr. 69, jud. Hunedoara , în vederea ocupării postului de auditor de calitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • are calitatea expert contabil cu experienţă în domeniu de minimum 5 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Hunedoara  din localitatea DevaStr. Bd.22 Decembrie nr. 69,loc. jud. Hunedoara , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune în perioada 26.06.2017 până la data 04.07.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Hunedoara – rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Hunedoara  și pe pagina de internet a acesteia, în data de 5 iulie 2017;
 • proba scrisă are loc în data de 06.07.2017 ora 13,30;
 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 06.07.2017 ora 15,00;
 • susținerea interviului are loc la data de 06.07.2017 orele 16.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Hunedoara  şi pe pagina de internet a filialei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 3. copia actului de identitate ;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice). 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.

_

Masă rotundă cu reprezentanți ai DGRFP Galați

Marți, 28 februarie a.c., aproximativ o sută de profesioniști contabili din Constanța au participat la masa rotundă organizată de filiala CECCAR, ocazie cu care reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați au prezentat subiecte de interes. Printre temele care s-au înscris pe agenda evenimentului s-au aflat modificările aduse Codului fiscal, cu aplicare de la începutul acestui an, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor cu cifra de afaceri în anul anterior între 100.000 și 500.000 euro, impozitul pe dividende, suspendarea obligației de a depune declarațiile informative 392A și 392B până în anul 2019, inclusiv. De asemenea, membrii filialei au dezbătut cu reprezentanții DGRFP eliminarea obligației înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari de la 1 ianuarie 2017 a agenților economici înregistrați în scopuri de TVA. DGRFP Galați a fost reprezentată la întâlnire de Doinița Radu, șeful Serviciului de asistență pentru contribuabili, Chirata Lascu, consilier superior în cadrul Biroului contribuabili mijlocii, Doina Cazacu, inspector principal Serviciul contribuabili, Luminița Crudu, șeful Serviciului evidență plătitori, AJFP Constanța. Din partea conducerii filialei a fost prezent la reuniune Vasile Buzoescu, directorul executiv al CECCAR Constanța.         arți, 28 februarie a.c., aproximativ o sută de profesioniști contabili din Constanța au participat la masa rotundă organizată de filiala CECCAR, ocazie cu care reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați au prezentat subiecte de interes. Printre temele care s-au înscris pe agenda evenimentului s-au aflat modificările aduse Codului fiscal, cu aplicare de la începutul acestui an, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor cu cifra de afaceri în anul anterior între 100.000 și 500.000 euro, impozitul pe dividende, suspendarea obligației de a depune declarațiile informative 392A și 392B până în anul 2019, inclusiv. De asemenea, membrii filialei au dezbătut cu reprezentanții DGRFP eliminarea obligației înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari de la 1 ianuarie 2017 a agenților economici înregistrați în scopuri de TVA. DGRFP Galați a fost reprezentată la întâlnire de Doinița Radu, arți, 28 februarie a.c., aproximativ o sută de profesioniști contabili din Constanța au participat la masa rotundă organizată de filiala CECCAR, ocazie cu care reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați au prezentat subiecte de interes. Printre temele care s-au înscris pe agenda evenimentului s-au aflat modificările aduse Codului fiscal, cu aplicare de la începutul acestui an, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor cu cifra de afaceri în anul anterior între 100.000 și 500.000 euro, impozitul pe dividende, suspendarea obligației de a depune declarațiile informative 392A și 392B până în anul 2019, inclusiv. De asemenea, membrii filialei au dezbătut cu reprezentanții DGRFP eliminarea obligației înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari de la 1 ianuarie 2017 a agenților economici înregistrați în scopuri de TVA. DGRFP Galați a fost reprezentată la întâlnire de Doinița Radu, sdsf sdf sdf sd fsd fsd fs d fs sdf sfd


Marți, 28 februarie a.c., aproximativ o sută de profesioniști contabili din Constanța au participat la masa rotundă organizată de filiala CECCAR, ocazie cu care reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați au prezentat subiecte de interes.

Marți, 28 februarie a.c., aproximativ o sută de profesioniști contabili din Constanța au participat la masa rotundă organizată de filiala CECCAR, ocazie cu care reprezentanți ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați au prezentat subiecte de interes.

____________________________________________________________________________________________

Model de prospect simplificat pentru IMM-uri

În mai 2016, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat în colaborare cu două grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) și Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN). Documentul prezenta principii și orientări pentru un regim proporţional al prospectelor pentru IMM-uri, acestea devenind mai scurte, mai simple și mai puțin costisitoare.

Actualul model de prospect este rezultatul aplicării propunerilor din documentul publicat în mai 2016 asupra prospectului inițial al unei companii suedeze, Gränges. Conform Accountancy Europe: „Rezultatul reprezintă mai puțin de 30% din volumul prospectului inițial, este mai punctual și răspunde exigențelor investitorilor și ale întreprinderilor. Acest lucru demonstrează că recomandările noastre îi pot ajuta pe cei responsabili de politici să simplifice prospectele pentru întreprinderile mici și mijlocii.”

Prospectul-model este structurat în opt capitole și anume:

 • Compania și modelul ei de afaceri
 • O privire asupra principalelor caracteristici-cheie ale pieței
 • Explicație a strategiei de afaceri
 • Identificarea principalilor factori de risc specifici companiei
 • Structura de guvernanță și de acționariat
 • Prezentare generală a performanței
 • Opinia conducerii asupra tendințelor de pe piață și prognozele companiei
 • Justificarea ofertei și utilizarea beneficiilor obținute.

Publicația completă este disponibilă pe website-ul Accountancy Europe.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20

Conform IFAC—Federaţia Internaţională a Contabililor—stabilitatea și transparenţa economică globală, precum și recâștigarea încrederii publicului vor crește semnificativ dacă va exista un efort determinat din partea G20 în vederea unei guvernări mai solide în toate sectoarele de activitate. Înaintea Reuniunii la nivel înalt a G20 din 2017 ce va avea loc la Hamburg, Germania, în perioada 7-8 iulie, IFAC a emis recomandări practice pentru statele G20 care vor susține atât economia globală, cât și obiectivele G20 pentru anul 2017.

„Recâștigarea încrederii în economia globală și în sistemele financiare este esențială pentru a inspira optimismul de care lumea are nevoie pentru o dezvoltare economică susținută. Mai ales în această perioadă instabilă părțile interesate care își doresc o guvernanță transparentă și responsabilă trebuie să lucreze împreună”, a declarat Fayez Choudhury, CEO al IFAC. „Cetățenii și instituțiile trebuie să fie responsabilizați printr-o guvernanță puternică, susținuți de un mediu consecvent și transparent de reglementare și să aibă o mai mare libertate datorită accesului la un mediu digital extrem de dinamic și securizat.”

IFAC face apel la statele G20 și la alte părți interesate în economia globală pentru a colabora în sensul:

 • Creșterii nivelului standardelor de guvernanță din toate sectoarele economice pentru a spori transparenţa și răspunderea, dar și pentru a recâștiga încrederea și optimismul în mediul de afaceri și guvern, elemente esențiale pentru obiectivele G20 de creștere a mobilității, a dezvoltării durabile și de asumare a responsabilității.
 • Susținerii unei mai mari transparenţe și consecvențe în reglementare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare, încredere și stabilitate. Acestea necesită existența unui mediu digital și economic inclusiv pentru întreprinderile de toate dimensiunile, precum și implementarea și adoptarea unor reglementări și standarde de înaltă calitate acceptate la nivel global.

Organismele membre IFAC reprezintă aproape 3 milioane de contabili la nivel mondial. Aceștia contribuie cu aproape 250 miliarde de USD valoare adăugată brută în fiecare an și facilitează astfel creșterea nivelului de trai. Cercetările recentearată că un procent mai mare de contabili activi este strâns legat de rezultate mai bune în Indicele de Percepţie a Corupţiei al Transparency International – și că efectul este și mai benefic atunci când contabilii își desfășoară activitatea în state cu arhitecturi de guvernanță solide.

IFAC susține profesia contabilă prin:

 • Sprijinirea elaborării de standarde internaționale de înaltă calitate;
 • Promovarea adoptării și implementării acestor standarde;
 • Dezvoltarea capacității organizațiilor profesionale contabile; și
 • Evidențierea problemelor de interes public.

Vizitați website-ul IFAC pentru a consulta recomandările IFAC pentru G20.

Despre IFAC

IFAC este organizaţia globală a profesiei contabile, dedicată servirii interesului public prin consolidarea profesiei şi contribuirea la dezvoltarea unor economii internaţionale puternice. IFAC este formată din peste 175 de membri şi asociaţi din peste 130 de ţări şi jurisdicţii, reprezentând aproape 2,8 milioane de contabili din practica publică, educaţie, servicii de stat, industrie şi comerţ.

_________________________________________________________________________________________ 

Îmbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente

Într-un recent articol publicat în International Accounting Bulletin, Svetlana Klimenko, specialistă în management financiar la Banca Mondială, și Daniel Nogueira-Budny,  specialist în guvernanță și reforma sectorului public în cadrul Băncii Mondiale, analizează situația actuală a gestionării sectorului public la nivel mondial și vin cu câteva recomandări pentru îmbunătățirea performanței și eficienței acestui sector:

„Gestionarea sectorului public (PSM) ține de asigurarea unei funcționări eficiente și eficace a mașinăriei sectorului public: acest lucru este crucial deoarece poate susține – sau submina – capacitatea unei administrații de a avea rezultate bune în toate sectoarele. Un management deficitar al sectorului public conduce la o performanță slabă a acestuia: o furnizare sub nivelul optim a serviciilor publice, în termeni de echitate, accesibilitate și/sau calitate. Acest fapt este îngrijorător în special în cazul persoanelor dezavantajate deoarece vorbim de cetățeni care se bazează într-o mare măsură pe serviciile publice.”

Articolul evidențiază câteva aspecte importante legate de contabilitatea și managementul sectorului public:

 • Contabilitatea pe bază de angajamente și gestionarea sectorului public
 • Beneficiile contabilității pe bază de angajamente pentru performanța sectorului public
 • Gestionarea riscurilor fiscale
 • Închiderea circuitului de informații pentru a îmbunătăți modul în care sunt prestate serviciile publice
 • Transparența și responsabilitatea
 • Standardele de contabilitate și performanța sectorului public.

Articolul integral este disponibil aici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților

În cel mai recent buletin global de informații, resurse și știri de pe Rețeaua globală de cunoștințe a IFAC, se vorbește despre păstrarea celor mai valoroase talente în practicile contabile și despre ceea ce face profesia contabilă mai atractivă pentru noile generații, așa numiții Milenari.

Caracteristicile generației Milenare – cunoscută și sub numele de Generația Y – identificate de experții în recrutare sunt următoarele:

 • Își doresc nu doar stimulente și avantaje financiare; se concentrează mai mult pe sentimentul de satisfacție profesională și pe modul în care pot contribui la comunitate, societate și conduita etică;
 • Au nevoie de un echilibru între profesie și viața personală, precum și de un rol mai extins în fiscalitate, audit și finanțe corporative, nedorind să se limiteze la o singură arie de expertiză;
 • Tinerii angajați își doresc lideri care să fie onești, competenți, inspiraționali și care au credibilitate;
 • Își doresc să aibă impact sau să lucreze pentru o întreprindere care are un impact mare în societate;
 • Sunt, în general, pasionați de tehnologie, iar metodele lor de comunicare sunt diferite de cele tradiționale (preferă comunicarea prin email sau text mai degrabă decât cea directă).

Având în vedere trăsăturile identificate mai sus, conform acestui articol pare să fie mai ușor pentru cabinetele mai mici, spre deosebire de firmele mari, să adapteze și să personalizeze evoluția profesională, aspectele legate de relația profesional-personal și alte oportunități pentru angajații lor. Firmele mici pot atrage și păstra angajați performanți: oferind mai mult decât un pachet salarial mediu, încurajând angajații mai vechi, care au o experiență mai îndelungată în firmă, să împărtășească deschis și onest din cunoștințele lor, oferind oportunități clare de evoluție și dezvoltare profesională, precum și oportunități de feedback, reducând astfel factorii obișnuiți de reprimare.

Puteți descoperi mai multe informații despre acest subiect în articolul integral disponibil aici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul CECCAR din localitatea București, str. Intrarea Pielari nr.1, sector 4 București, în vederea ocupării postului de consilier învătământ în cadrul Aparatului Central al CECCAR 

Consilier învătământ în cadrul Aparatului Central al CECCAR

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

– studii superioare economice şi experienţă de minim 2 ani,

– capacitate de analiză şi sinteză,

– abilitati excelente de organizare, prioritizare şi comunicare,

– atent la detalii, minutios, perseverant și rezistent la stres,

 cunostinte bune Microsoft Office, in mod special Excel.

Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din localitatea București, str Intrarea Pielari nr 1, sectorul 4 București ,după cum urmează :

– dosarele de înscriere se vor depune în perioada 09.05.2016 până la data 15.05.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul CECCAR;

– rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Aparatului Central și pe pagina de internet, la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;

– proba scrisă are loc în data de 17.05.2017 ora 11,00;

– proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 17.05.2017 ora 13,00

– susținerea interviului are loc la data de 17.05.2017 orele 14;

 – comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul CECCAR şi pe pagina de internet a Corpului.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs

2.CV- ul semnat pe fiecare pagina;

3.copia actului de identitate ;

4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6.cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat);
 4. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat;
 5. Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă,
 6. ____________________________________________________________________________________

Vă informăm, că a fost lansată publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes.

A APĂRUT NUMĂRUL 34 AL REVISTEI CECCAR BUSINESS MAGAZINE

Link-ul pentru consultarea publicației este www.ceccarbusinessmagazine.ro/. 

 

_______________________

 

A aparut nr. 9 al newsletter-ului Pro Domo , ce cuprinde cele mai importante evenimente ale lunii septembrie organizate de CECCAR 

___________________________________________________________________ 

 Lista candidatilor la CONSILIUL SUPERIOR al CECCAR pentru alegerile ce vor avea loc la Conferinta Nationala din data de 18.03.2016(CLICK AICI PENTRU VIZUALIZARE)

________________________________________________________

 

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională

 

Programul Doctoral în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) intră în cel de-al 6-lea său an. Acesta este un program de doctorat de 3 ani care se desfășoară doar în limba engleză, deschis tuturor studenților excepționali din întreaga lume care sunt interesați să urmeze o educație doctorală de excelență care să îi ajute să se pregătească în cercetarea din domeniul fiscalității întreprinderilor internaționale.

Programul de doctorat cuprinde cursuri interdisciplinare de înaltă calitate pentru absolvenții din domeniul fiscalității internaționale, incluzând și combinând discipline din finanțele publice, legislație fiscală internațională și gestiune fiscală transfrontalieră. Deși studenții își vor scrie tezele de doctorat în disciplina aleasă (legislație, afaceri, finanțe publice, psihologie economică), aceștia vor fi expuși unor intense dezbateri interdisciplinare pe parcursul șederii lor la Viena.

Deschiderea cursurilor de fiscalitate tradițională către alte discipline, cum ar fi psihologie, istorie, științe politice, etică și filozofie legală (întotdeauna în contextul fiscalității), promovează o extindere a orizonturilor și o abordare mai inclusivă față de temele de cercetare. Cele mai bune standarde din cercetare și predare sunt garantate de către o facultate unde lucrează cadre recunoscute, care au publicat în cele mai proeminente jurnale din domeniilor lor de specialitate și care au demonstrat dorința și capacitatea de a desfășura o cercetare interdisciplinară. Cei mai distinși profesori în legislație fiscală, administrarea întreprinderilor și finanțe publice fie fac parte din cadrele universitare ale facultății unde are loc acest program, fie au fost de acord să susțină cursuri, ateliere sau să discute idei de cercetare și rezultate ale studiilor preliminare cu studenții doctoranzi în Viena. Studenții vor fi integrați în activitățile de cercetare ale institutelor profesionale austriece care gestionează aspecte de fiscalitate.

Pe parcursul primului an, studenții vor trebui să ia parte la numeroase cursuri generale pentru a achiziționa cunoștințele necesare pentru activitățile interdisciplinare.

Cel de-al doilea și cel de-al treilea an vor fi dedicați seminariilor din domeniile de specializare, unei perioade de cercetare peste hotare, atelierelor opționale suplimentare și, în special, cercetării pentru teza de doctorat. Pe parcursul celor trei an, un seminar de cercetare va suplimenta formarea studenților doctoranzi.

Un număr foarte limitat de studenți va fi acceptat în fiecare an. Pentru aceștia nu se vor percepe taxele de școlarizare. Pentru un anumit număr de studenți, vom putea chiar să oferim finanţare pentru șederea lor de trei ani la Universitatea de Economie și Afaceri (WU) din Viena!

 

Termenul de depunere a candidaturilor pentru următorul an academic 2016/2017 este 15 februarie 2016.

 

Pentru mai multe informații consultați www.wu.ac.at/dibt, broșura despre program și afișul de prezentare.

 

DIBT / Programul de Doctorat în Fiscalitate Internațională a Întreprinderilor

WU (Vienna University of Economics and Business)

Welthandelsplatz 1, Building D3, 1020 Vienna, Austria

Tel: +43 1 313 36 5919

Fax: +43 1 313 36 90 5919

e-mail: dibt@wu.ac.at

 

www.wu.ac.at/dibt

_________________________________________________________________________________________

Vă comunicăm că în perioada 28-29 ianuarie 2016 va avea loc, la sediul filialei, cursul de Accesarea, utilizarea, controlul și recuperarea fondurilor europene, susținut de lectorul Dobre Florin, secretar general al Asociatiei Internationale de Fiscalitate și cadru didactic în cadrul ASE București. Cursul  va demara în data de 28.01.2016, începând cu orele 16,00. 

Cursul se adresează membrilor care nu au efectuat numărul de ore pentru pegătirea profesională în anul 2015, dar sunt așteptați și ceilalți membri interesați.

______________________________________________________________________________________

 

INVITAŢIE

 

 

 

I.        În ziua de 09 februarie 2016, ora 13,00, la sediul filialei CECCAR Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, str.Antoninii nr.3, va avea loc Adunarea generală a membrilor filialei Mehedinţi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată  în anul 2015;

                 Realizarea programului de activitate pe anul 2015 , pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2015, pentru indeplinirea atribuțiilor prevazute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 25015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015; Raportul Comisiei de Disciplină privind activitatea desfășurată in anul 2015;

                           2,Aprobarea programului de activitate pe anul 2016;

                    3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

                           4.Aprobarea listei expertilor contabili de onoare si a contabililor autorizati de onoare;

                    5. Desemnarea reprezentanților la Conferința Naționala conform normativelor stabilite;                     

                    6.Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2017;                           

                    7.Alegeri: alegeri  alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină; alegerea Comisiei de cenzori;                                  8.Confirmarea presedintelui  filialei ales conform prevederilor măsurilor 56/2009.                       

    II. Potrivit Regulamentukui de organizare si functionare, republicat membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau supleant la una din categoriile profesionale de care apartin expert contabil sau contabil autorizat .                   

         “Declaraţiile de candidatură ” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei întocmite conform modelului anexat, se vor trimite filialei Mehedinți a C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie a.c. ( cele primite după această datănu se vor lua în considerare, pentru tardivitate)
          Modelele de dec alratii de candidatura se pot ridica de la sediul filialei Corpului, str.Antonini nr.3, Drobeta Turnu Severin, telefon 0252330042, 0252330043 sau de pe site-ul filialei www.ceccarmehedinti.ro.
 

 Director executiv

Ec.Monica Mot

Model declaratie membru consiliu.doc

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATII VIZA 2016 

VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2016 de către membri  se acorda pana la  data de 31 IANUARIE  2016 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :

-depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent  pana la data de 31 ianuarie 2016, indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile. Cu privire la raportul anual de activitate pentru anul 2015, vă comunicăm că structura acestuia a fost modificată și completată. Acesta se depune la sediul filialei sau poate fi incarcat direct in aplicatia de evidenta a membrilor in cazul in care aveti cont.

-achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;

       - achitarea  cotizatiei fixe pe anul 2016 pana la 31 ianuarie 2016; 

     -achitarea cotizatiei variabile integrala, aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2015 pana la 31 ianuarie;

     - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului ;

      - prezentarea adeverintei medicale din care sa rezulte "apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat".Facem precizarea ca  adeverinta medicala se depune o data la patru ani.

     -  depunere cazier judiciar;

              Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2016.

         Mentionăm că,  parafele de lucru valabile pentru anul 2016 se vor elibera membrilor care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2016 si au achitat integral cotizatia fixa aferenta anului 2016. 

        Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2016.

Cotizatii profesionale 2016


  4. Cotizații profesionale:

      ► Cotizația fixă – pentru membrii CECCAR care achită până la data de 31 martie anual (cotizația fixă pentru membrii activi include contravaloarea orelor de pregătire profesională anuale obligatorii)

 • 700 lei/an - experți contabili activi
 • 570 lei/an - contabili autorizați activi
 • 800 lei/an - societăți de expertiză și/sau de contabilitate
 • 500lei/an – experți contabili care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR
 • 395 lei/an – contabili autorizați care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR

   ► Cotizația variabilă (persoane fizice și persoane juridice) pentru membrii CECCAR care achită până la data de 31 martie anual

 • 1% din totalul serviciilor profesionale prestate clienților în anul anterior

Cotizația fixă – pentru membrii CECCAR care achită după data de 31 martie anual (cotizația fixă pentru membrii activi include contravaloarea orelor de pregătire profesională anuale obligatorii)

 • 800 lei/an - experți contabili activi
 • 670 lei/an - contabili autorizați activi
 • 800 lei/an - societăți de expertiză și/sau de contabilitate
 • 600 lei/an – experți contabili care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR
 • 495 lei/an – contabili autorizați care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR

   ► Cotizația variabilă (persoane fizice și persoane juridice) pentru membrii CECCAR care achită după data de 31 martie anual

 • 1,2% din totalul serviciilor profesionale prestate clienților în anul anterior

► Cotizația pentru membrii inactivi (cotizația nu include contravaloarea orelor de pregătire profesională conformProgramului Național de Dezvoltare Profesională Continuă):

 • 300 lei/an – experți contabili inactivi
 • 250 lei/an – contabili autorizați inactivi

► Conform Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, fiecare profesionist contabil este obligat să efectueze anual orele de pregătire profesională.


5. Taxă duplicat carnet: 50 Eur.

6. Taxă duplicat parafă: 25 Lei

 __________________________________________________________________________________

Informații utile obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2016 și depunerea raportului de activitate pentru anul 2015

 

 

În vederea stimulării dezvoltării profesiei de expert contabil și contabil autorizat, Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a aprobat unele facilități pentru membrii care respectă termenele legale în vigoare de obținere a vizei de exercitare a profesiei, după cum urmează:

1.  Cu privire la raportul anual de activitate pentru anul 2015, vă comunicăm că structura acestuia a fost modificată și completată. Depunerea acestuia în noua structură se realizează începând cu 01.01.2016, pe adresa de e-mail a filialei ceccarmehedinti@ceccarmehedinti.ro sau încărcare directă de către membri în program:

 • Termenul de depunere a raportului anual de activitate pentru anul 2015 este data de 31 ianuarie 2016 -click pentru descarcare;
 • Începând cu 01.01.2016 membrii filialei care au cont de acces online pentru încărcarea raportului de activitate în program vor avea totodată posibilitatea încărcării și a documentației necesare obținerii vizei: dovada achitării obligațiilor profesionale, cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere, adeverința medicală (după caz), balanța în cazul societăților și alte documente;
 • Membrii filialei care nu au solicitat crearea contului de acces online în aplicația Evid Expert, pot solicita crearea acestuia pe adresa de e-mail: ceccarmehedinti@ceccarmehedinti.ro, anexând o copie a C.I. și copia carnetului de membru;

2.   Reducerea taxelor anuale pentru cursurile prevăzute în Standardul profesional nr. 38, astfel:

 • De la 400 lei, la 300 lei pentru experți contabili;
 • De la 320 lei, la 220 lei pentru contabili autorizați.

În acest sens menționăm că noile taxe pentru organizarea cursurilor pentru membri, în cuantum de 300 lei pentru experții contabili și respectiv 220 lei pentru contabilii autorizați, vor fi incluse în cotizațiile fixe datorate de membrii Corpului persoane fizice, cu condiția ca acestea să fie plătite integral până la data de 31 martie a fiecărui an.

Pentru membrii Corpului care plătesc taxele aferente pregătirii profesionale după data de 31 martie, acestea rămân neschimbate (400 lei pentru experți contabili și 320 lei pentru contabili autorizați).

           3.    Membrii Corpului beneficiază de reducere la plata cotizației variabile în următoarele condiții:

 • Cotizația variabilă va fi de 1% din veniturile realizate dacă este achitată integral până la data de 31 martie a fiecărui an pentru veniturile realizate în anul anterior și respectiv dacă este achitată în avans până la data de 31 august pentru veniturile realizate în semestrul I a anului curent;
 • În cazul în care cotizația variabilă este achitată după data de 31 martie a fiecărui an pentru veniturile realizate în anul anterior și respectiv după data de 31 august pentru veniturile realizate în semestrul I a anului curent aceasta rămâne în cotă de 1,2% din veniturile realizate. 

Astfel, taxa pentru cursurile de pregătire profesională continuă se include în cotizația fixă datorată de membrii activi ai Corpului, persoane fizice.

Cu privire la facilitățile acordate membrilor doar în termenul legal, respectiv trimestrul I al anului 2016, acestea trebuie respectate integral de către membrii care vor să primească viza pentru exercitare a profesiei în anul 2016 și care vor fi publicați în Monitorul Oficial al României.

În cazul în care vor exista membri care plătesc după data de 31 martie 2016, aceștia vor plăti integral nivelul cotizației fixe și respectiv taxa aferentă pregătirii profesionale, fără acordarea facilităților menționate anterior, aceștia fiind menținuți în Tablou și în evidențele filialei.

Facilitățile aprobate de Consiliul Superior al CECCAR au aplicabilitate începând cu data de 01 ianuarie 2016.

 

 

PRODOMO nr.10.pdf

 ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI  -  Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor, pentru anul 2016, vă comunicăm următoarele:

 • Depunerea de către experţii contabili şi înregistrarea la filială a Cererii privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10), a opţiunii privind specializările ( Anexa nr.11) şi a unei  fotografii ¾ cm se face până la  24.11. 2015 pentru prima sesiune şi se prelungeşte până pe data de 09.12.2015 pentru a II-a sesiune;
  • Termenii de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea testului privind înscrierea în GEJ:

            1. Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni:

                - 03 decembrie 2015, orele 16,00 – 18,00, prima sesiune;

               - 14 decembrie 2015, orele 16,00 – 18,00, a doua sesiune,

            2. Tematica şi bibliografia este cea prezentată în  Anexa nr.1;

            3. Locaţia:  testul se va susţine la sediul filialei,

            4. Timpul afectat completării testului: 2 ore;

            5. Procedura de desfăşurare a testării: testarea constă în completarea, în   mod   individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.

            6. Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi  o dată cu depunerea Cererii privind înscrierea în GEJ.

            

        Cerere privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari  (anexa10)

        Fişa de opţiuni (anexa 11)

        Tematica şi bibliografia       (anexa 1 )

            SET  INTREBARI TEST GEJ 2015.doc

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

In vederea stimularii dezvoltarii profesiei de expert contabil si contabil autorizat precum si pentru intarirea disciplinei financiare in randul membrilor, Consiliul Superior al Corpului a aprobat unele facilitati acordate membrilor care respecta termenele legale in vigoare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei după cum urmează:

 1. Reducerea taxelor anuale pentru cursurile prevăzute în Standardul profesional nr. 38, aprobate prin HCS nr. 09/157 din 24 iulie 2009, de la 400 lei la 300 lei pentru experţi contabili şi de la 320 lei la 220 lei pentru contabilii autorizaţi.

 

2. Noile taxe pentru organizarea cursurilor pentru membri prevăzute în Standardul profesional nr. 38, în cuantum de 300 lei pentru experţi contabili şi 220 lei pentru contabili autorizaţi, să fie luate în calculul veniturilor bugetare pentru 2016 prin includerea lor în cotizaţiile fixe datorate de membrii Corpului persoane fizice (experţi contabili şi contabili autorizaţi), cu condiţia ca acestea să fie plătite integral până la data de 31 martie a fiecărui an.

3. Pentru membrii Corpului care plătesc taxele pentru organizarea cursurilor prevăzute în Standardul Profesional nr. 38 după data de 31 martie, acestea rămân neschimbate (400 lei pentru experţi contabili şi 320 lei pentru contabili autorizaţi). 

4. Taxele pentru organizarea celorlalte cursuri opţionale, facultative, seminarii etc. rămân neschimbate, conform prevederilor din HCS nr. 09/157 din 24 iulie 2009.

 

 5. Membrii Corpului beneficiază de reducere la plata cotizaţiei variabile în următoarele conditii:

 A. cotizatia variabilă va fi de 1% din venituri realizate dacă este achitată integral până la data de 31 martie a fiecărui an pentru veniturile realizate în anul anterior şi respectiv dacă este achitată în avans până la data de 31 august pentru veniturile realizate în semestrul I a anului curent.

 

B. în cazul în care cotizaţia variabilă este achitată după data de 31 martie a fiecărui an pentru veniturile realizate în anul anterior şi respectiv după data de 31 august pentru veniturile realizate în semestrul I a anului curent aceasta rămâne în cotă 1,2% din veniturile realizate.

 Astfel, taxa pentru cursurile de dezvoltare profesională continuă (CPD) se include în cotizaţia fixă datorată de membrii activi ai Corpului, persoane fizice (experţi contabili şi contabili autorizaţi). 

II. - Cu privire la facilităţile menţionate mai sus, acestea vor fi acordate membrilor doar în termenul legal, respectiv trimestrul I al anului 2016, acestea trebuie indeplinite integral de către membrii care vor să primească viză pentru exercitarea profesiei în anul 2016 şi care vor fi publicaţi în Tabloul pentru Monitorul Oficial al României.

In cazul în care vor exista membri care plătesc după data de 31 martie 2016, aceştia vor plăti integral nivelul cotizaţiei fixe şi respectiv taxa de CPD, fără acordarea facilităţilor menţionate, ei fiind menţinuţi în Tablou, în evidenţele filialelor Corpului, in functie de situatia individuala, conform fisei analitice din aplicatia < EVIDEXPERT >.

 

 

Nota: - Facilităţile aprobate de Consiliul Superior al Corpului au aplicabilitate începând cu data de 01 ianuarie 2016.

___________________________________________________________________________________________________________________________

PRODOMO nr7.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________

21 Septembrie este Ziua Națională a Contabilului Român

 

Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toții vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a XI-a  ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.

Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurențialã. Sunt așteptați alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau responsabili cu activitățile comerciale, precum și invitaţi de seamă din instituţiile publice.

Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate membre CECCAR nominalizate în Topul local al celor mai bune societăţi.

 

Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi in data de 21 Septembrie 2015 începând cu ora 15,00 (PM), la sediul filialei din str.Antonini nr.3 din Drobeta Turnu Severin

                                                                                Conducerea filialei

 

 

 

PRODOMO nr_5-2015.pdf                            

Buletin Act. Internationala 26 mai.pdf

Buletin de Actualitate Internationala mai 2015.pdf

 Pro Domo2_2015.pdf

 ____________________________________________________________________________________

REZULTATE ALEGERI PREŞEDINTE FILIALA MEHEDINȚI A CECCAR

MANDATUL 2016-2020

 

      În conformitate cu pct. 7 şi 9 din Măsurile CECCAR nr. 56/2009 Comisia de nominalizare împreună cu Comisia de validare a candidaturilor prevăzută de Regulament, s-au întrunit în data de 07.04.2015, ora 13,00 şi au analizat opţiunile membrilor,  stabilind numărul de voturi acordate candidatului la funcţia de preşedinte al filialei Mehedinți a CECCAR.

În conformitate cu pct. 9 din Măsurile CECCAR nr.56/2009,  Comisia de validare a candidaturilor aduce la cunoştinţa membrilor că viitorul preşedinte al filialei Mehedinți a CECCAR, ce urmează să fie prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din anul 2016, este domnul expert contabil Bosoancă Iulian Cristian.

 

Comisia de validare a voturilor :

Tiucă Emil Costinel – membru titular Comisia de disciplină

Grecu Stelian - cenzor 

 

Moț Monica Felicia - director executiv

 

Alegeri Presedinte filiala ( click aici pentru vizualizare)

INVITAŢIE

         În ziua de 17 februarie 2015, ora 13,00, la sediul filialei CECCAR Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, str.Antoninii nr.3 , va avea loc Adunarea generală a membrilor filialei Mehedinţi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:

Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată  în anul 2014; Realizarea programului de activitate pe anul 2014 , pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2014;

1.Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2014; 

2.Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2014;

3.Aprobarea Programului de activitate pe anul 2015 pentru  îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

5.Aprobarea listei experților contabili de onoare și a contabililor autorizați de onoare;

6.Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

7.Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2016.

 

           Potrivit art. 121, litera b din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.E.C.C.A.R. , absenţa nemotivată de la lucrările Adunării generale constituie abatere disciplinară.

 

 Model declaratie presedinte filiala-doc

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

 

Ec.Monica Moţ

 

 

ANUNT VIZA 2015

 VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2015 de către membri  se acorda PANA LA  data de 31 IANUARIE  2015 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :

-depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent  pana la data de 31 ianuarie 2015, indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile 

 

       În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

 

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

 

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

 

-solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

-trimiteţi pe adresa evidentamembri@cecaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu.

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

-achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;

 

      - achitarea  cotizatiei fixe pe anul 2015 pana la 31 ianuarie 2015; 

     -achitarea cotizatiei variabile integrala, aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2014 pana la 31 ianuarie;

     - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului ;

      - prezentarea adeverintei medicale din care sa rezulte "apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat"

     -  depunere cazier judiciar;

              Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2015.

         Mentionăm că,  parafele de lucru valabile pentru anul 2015 se vor elibera membrilor care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2015 si au achitat integral cotizatia fixa aferenta anului 2015. 

        Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2015.

Cotizatii profesionale  2015:

          Cotizatia fixa

        400 lei/an - experti contabili activi

        350 lei/an - contabili autorizati activi

        300 lei/an - experti contabili inactivi

        250 lei/an - contabili autorizati inactivi

        800 lei/an - societati de expertiza si/sau de contabilitate

       200lei/an – experti contabili care profeseaza prin intermediul societatilor membre CECCAR

       175lei/an – contabili autorizati care profeseaza prin intermediul societatilor membre CECCAR

      Cotizatia variabila

       1.2% din cifra de afaceri a fiecarui membru persoana fizica sau persoana juridica

____________________________________________________________________________

 

 

Buletin Actualitate Internationala  decembrie

Buletin de Actualitate Internationala 25 noiembrie

 BULETIN STATISTIC Mehedinti-SEPTEMBRIE.doc

____________________________________________________________________

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GEJ

 

 I.Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm termenii de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea testului pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari:

1.Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni sunt:

                     - Miercuri 03 decembrie 2014 între orele 16.00 şi 18.00 -prima sesiune

                     - Luni 15 decembrie 2014 între orele 16.00 şi 18.00 -a doua sesiune

2. Locaţia -testul se va ţine în sala de curs Virgil Cărbunescu  a filialei din strada Antonini nr.3;

3. Tematica si bibliografia este cea din anexa nr.1(tematica GEJ  2014.doc);

4. Timpul afectat completării testului -2 ore;

5.Procedura de desfăşurarea a testării -testarea constă în completarea, în mod individual de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 de întrebări, fiecare având trei variante de răspuns in care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;

6. Valoarea taxei privind organizarea şi testarea , în care sunt incluse şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi o dată cu depunedrea Cererii privind înscrierea în GEJ.

 

Cererea privind înscrierea în GEJ  (cerere inscriere GEJ.doc )se poate depune la sediul filialei începând cu dat de 15 NOIEMBRIE  2014 aceasta fiind însoţită de Opţiunile (fisa-optiuni.pdf )privind specializările  şi o fotografie de dimensiune3/4.Perioada de depunere a cererilor este între 15.11.2014-24.11.2014 pentru prima sesiune şi se prelungeşte până pe data de 09.12.2014 pentru a doua sesiune.

set  intrebari test GEJ dec_2014.doc

_________________________________________________________________________

Mehedinti-August Buletin  statistic.doc

Lista candidatilor Conferinta  extraordinara.odt

PRO DOMO august 2014-1.pdf

_____________________________________________________________________

 „În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014”

Declaratie candidatura presedinte

 

______________________________________________________________________

Buletin de Actualitate Internationala 3 septembrie 2014.pdf

Buletin de Actualitate Internationala 6 august.pdf

Buletin de actualitate internationala 24 iulie 2014.pdf

Buletin de actualitate internationala  iulie 2014.pdf

PRO_DOMO_iunie_2014.pdf

Pro Domo 5 2014.pdf

Buletin Actualitate juridic mai.pdf

Pro Domo  4_2013.pdf

Buletin actualitate  mai.pdf

Buletin Actualitate internationala aprilie.pdf

Cu ocazia Învierii Domnului vrem să va urăm toate cele bune: lumina în suflet, dragoste şi sănătate.

 Hristos a Înviat!

        Să va bucure Dumnezeu, să va dea sănătate, să aveţi continuitate, iar bucuriile să ţină la distanţă toate necazurile!

 Paşte Fericit!

 

Colectivul filialei CECCAR Mehedinti

____________________________________________________________________________________________________________

Revista ProDomo nr.03 /2014.pdf

Buletin de actualitate internationala 1 aprilie

Buletin de Actualitate Internationala 18 martie 

Conferinţa telefonică a Grupei de Lucru FEE CONTABILITATE

                    În data de 11 martie 2014 a avut loc conferinţa telefonică a grupului de lucu FEE Contabilitate. Subiectul de dezbatere l-a constituit Complexity Bulletin (Buletinul privind complexitatea situaţiilor financiare) elaborat de EFRAG împreună cu ANC (Autoritatea Franceză de Normalizare Contabilă), ASCG (Comitetul German de Standarde Contabile), OIC (Organismul Italian de Contabilitate) şi FRC (Consiliul Raportării Financiare din Marea Britanie).Publicarea acestui Buletin face parte din strategia EFRAG de a stimula dezbaterile la nivel european şi conectarea părţilor interesate la evoluţiile proiectului de revizuire a cadrului conceptual general al IASB.(Buletin  Actualitate 11 martie.pdf)

 

 


___________________________________________________________________________________________________________________

Pro Domo2 .pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Echivalarea titlului de expert contabil

În temeiul O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale, în data de 04 martie 2014, la Sediul CECCAR, a fost organizat Interviul de acordare a titlului de expert contabil, persoanelor care deţin calificarea ACCA şi titlul de doctor în domeniile finanţe/contabilitate. Interviul a fost un real prilej de a dezbate teme de interes şi de actualitate din domeniul profesiei contabile, în prezenţa comisiei formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, mediului universitar şi ai conducerii CECCAR(Buletin  actualitate )

 

 

BULETIN DE ACTUALITATE GRUPA DE LUCRU FEEE( click aici pentru vizualizare)  

În data de 4 martie 2014 a avut loc conferinţa telefonică a grupei de lucru FEE Raportare Corporativă la care a participat şi reprezentantul C.E.C.C.A.R. 

Conferinţa a inclus următoarele subiecte de dezbatere: implementarea recomandărilor raportului Maystadt privind restructurarea EFRAG, Ghidul privind indicatorii alternativi de performanţă lansat în consultare publică de către ESMA, comentariile FEE privind raportarea pentru fiecare ţară prevăzută de articolul 89 al Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi alte elemente de actualitate în domeniul auditului şi raportării corporative la nivel internaţional şi european(informareFEE.doc.)

 

NOUTATI INTERNATIONALE ( newsletter  international.pdf)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Oferta Comercială CERTSIGN pentru membrii C.E.C.C.A.R.

Oferta negociata CERTSIGN:

Preţuri de listă certSIGN:

1. Kit complet pentru semnătura electronică - 47 Euro fără TVA.

2. Reinnoire certificat digital calificat certSIGN - 30 de Euro fără TVA.(Anexa.doc)

 

  _________________________________________________________________________________________

                     Noutati legislative ( click aici pentru vizualizare )

                                   Noutati contabile ( click aici pentru vizualizare)

                                    Noutati editoriale  (click aici pentru vizualizare)

               Revista  Pro Domo 1_2014-pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 ANUNT VIZA 2014

 VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2014 de către membrii  se acorda PANA LA  data de 31 IANUARIE  2014 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :

    - depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent  pana la data de 31 ianuarie 2013, indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile  ;

    -achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;

      - achitarea  cotizatiei fixe pe anul 2014 pana la 31 ianuarie 2014; 

     -achitarea cotizatiei variabile integrala, aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2013 pana la 31 ianuarie;

     - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului ;

      - prezentarea adeverintei medicale din care sa rezulte "apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat"

     -  depunere cazier judiciar;

              Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2014 si implicit aplicarea reglementarilor disciplinare ale Corpului .

Parafa anuală de membru


          Vă reamintim că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală.
         În consecinţă, începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va devei NULĂ. 
         Mentionăm că,  parafele de lucru valabile pentru anul 2014 se vor elibera membrilor care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2014 si au achitat integral cotizatia fixa aferenta anului 2014. 

Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2014. 

      Cotizatii profesionale  2014:

 

     Cotizatia fixa

        400 lei/an - experti contabili activi

        350 lei/an - contabili autorizati activi

        300 lei/an - experti contabili inactivi

        250 lei/an - contabili autorizati inactivi

        800 lei/an - societati de expertiza si/sau de contabilitate

       200lei/an – experti contabili care profeseaza prin intermediul societatilor membre CECCAR

       175lei/an – contabili autorizati care profeseaza prin intermediul societatilor membre CECCAR

 

     Cotizatia variabila

 

        1.2% din cifra de afaceri a fiecarui membru persoana fizica sau persoana juridica

 

 

___________________________________________________________________

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GEJ

 

 I.Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm termenii de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea testului pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari:

1.Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni sunt:

                     - Luni 02 decembrie 2013 între orele 16.00 şi 18.00 -prima sesiune

                     - Luni 16 decembrie 2013 între orele 16.00 şi 18.00 -a doua sesiune

2. Locaţia -testul se va ţine în sala de curs Virgil Cărbunescu  a filialei din strada Antonini nr.3;

3. Tematica si bibliografia este cea din anexa nr.1 ( click aici pentru vizualizare );

4. Timpul afectat completării testului -2 ore;

5.Procedura de desfăşurarea a testării -testarea constă în completarea, în mod individual de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 de întrebări, fiecare având trei variante de răspuns in care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;

6. Valoarea taxei privind organizarea şi testarea , în care sunt incluse şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi o dată cu depunedrea Cererii privind înscrierea în GEJ.

Cererea privind înscrierea în GEJ (click aici pentru vizualizare ) se poate depune la sediul filialei începând cu dat de 15 octombrie 2013 aceasta fiind însoţită de Opţiunile privind specializările (click aici pentru vizualizare) şi o fotografie de dimensiune3/4.Perioada de depunere a cererilor este între 15.10.2013-25.11.2013 pentru prima sesiune şi se prelungeşte până pe data de 09.12.2013 pentru a doua sesiune.

____________________________________________________________________________

 

 

EXPERTUL CONTABIL ROMAN PREGATIT SA FACA FATA PROVOCARILOR UNEI LUMI IN CONTINUA SCHIMBARE-Convorbire cu ec.Daniela Vulcan, Director General al C.E.C.C.A.R.(click aici pentru vizualizare)

_____________________________________________________________________________

Pro Domo 8_2013.pdf

Pro Domo 7_2013.pdf

 /Pro Domo 6_2013.pdf

__________________________________________________________________________

_____-

Un an de la despartirea de marele lider al contabililor romani, prof.univ.dr.Marin Toma

                                                                          “în viaţă, dacă munceşti, ştii; 

                                                                                                        dacă ştii şi crezi (în Dumnezeu) trebuie să vrei, 

                                                                                                       iar dacă vrei trebuie să poţi”

Ceea ce era incredibil, în urmă cu un an, la 27 mai 2012, rămâne şi astăzi greu de acceptat de cei care l-au cunoscut, admirat şi apreciat  pe preşedintele Marin Toma   ( citeste mai departe)    

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ALEGERI FCM

       În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.

     Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.

       Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.

        În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni. 

        Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.

       Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).

       FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.

       Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.

       Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

 ( http://ceccar.ro/ro/?p=3269 )

________________________________________________________________________     

Comunicat de interes pentru membri-Programe post universitare de formare profesionala continua ( click aici  pentru vizualizare )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCES VERBAL PRIVIND DESEMNAREA VIITORULUI PRESEDINTE AL CECCAR  (pv.pdf)

ALEGEREA PRESEDINTELUI C.E.C.C.A.R.

FORMULAR  OPTIUNI ALEGERI

LISTA CANDIDATILOR 

_REFERATE CANDIDATI

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – filiala Mehedinti  declară nule toate parafele de lucru ale membrilor experţi contabili şi contabili autorizaţi care nu sunt inscripţionate cu viză an 2013.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revista    PRODOMO   (Pro  Domo 1_2013.pdf)

                                          (Pro Domo 2_2013.pdf)

                                           (Pro Domo 4_2013.pdf)

  VIZA ANUALA   DE  EXERCITARE  A  PROFESIEI

VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2013 de către membrii  se acorda PANA LA  data de 31 IANUARIE  2013 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :

 

    - depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent  pana la data de 31 ianuarie 2013, indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile  ;

    -achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;

      - achitarea  cotizatiei fixe pe anul 2013 pana la 31 ianuarie 2013; 

     -achitarea cotizatiei variabile integrala, aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2012 pana la 31 ianuarie;

     - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului ;

      - prezentarea adeverintei medicale din care sa rezulte "apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat"

     -  depunere cazier judiciar;

              Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2013 si implicit aplicarea reglementarilor disciplinare ale Corpului .

 

Parafa anuală de membru


          Vă reamintim că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală.
         În consecinţă, începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va devei NULĂ. 
         Mentionăm că, acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul 2013 se face numai la plata integrală a cotizatiei fixe pe anul 2013, iar  parafele de lucru valabile pentru anul 2013 se vor elibera membrilor care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2013. 

Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2013. 

 

      Cotizatii profesionale  2013:

 

     Cotizatia fixa

        400 lei/an - experti contabili activi

        350 lei/an - contabili autorizati activi

        300 lei/an - experti contabili inactivi

        250 lei/an - contabili autorizati inactivi

        800 lei/an - societati de expertiza si/sau de contabilitate

        200lei/an – experti contabili care profeseaza prin intermediul societatilor membre CECCAR

       175lei/an – contabili autorizati care profeseaza prin intermediul societatilor membre CECCAR

 

     Cotizatia variabila

        1.2% din cifra de afaceri a fiecarui membru persoana fizica sau persoana juridica

      

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADUNARE  GENERALA 2013

 

INVITAŢIE

 

        În ziua de 21 februarie 2013, ora 13,00, la Sala de Conferinţe a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare din Drobeta Turnu Severin, str.Nicolae Iorga nr.1 , va avea loc Adunarea generală a membrilor filialei Mehedinţi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:

 

1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată  în anul 2012; Realizarea programului de activitate pe anul 2012 , pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2012; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2012;  Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2012;

2.Aprobarea Programului de activitate pe anul 2013;

3.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013;

4.Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

6.Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2014.

 Raport activitate 2012 (click aici pentru vizualizare.doc)

           Potrivit art. 121, litera b din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.E.C.C.A.R. , absenţa nemotivată de la lucrările Adunării generale constituie abatere disciplinară.

 

Director executiv,

Ec.Monica Moţ

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Modelul declaratiei de candidatura pentru functia de presedinte al CECCAR se poate descarca aici( Declaratie candidatura  presedinte.odt)

Declaratiile de candidatura pentru functia de presedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului,pana la data de 31 ianuarie 2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INTREBARI TEST GEJ ( CLICK AICI  PENTRU VIZUALIZARE )

ANUNT IMPORTANT  PRIVIND INSCRIEREA IN GEJ

I. Avand in vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind  imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior  ,  cu modificarile si completarile ulterioare ,  va comunicam termenii de referinta privind organizarea si desfasurarea testului pentru  inscrierea in Grupul Expertilor Judiciari :

 

1.Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele doua sesiuni sunt:

                               - Luni  03 decembrie 2012 intre orele 16.00 si 18.00-prima sesiune;

                               - Sambata 15 decembrie 2012 intre  orele 09.00  si  11.00 - a doua sesiune

2.Locatia -testul se va tine in sala de curs Virgil Carbunescu a filialei din strada Antonini nr.3;

3.Tematica si bibliografia este cea din anexa nr.1(ANEXA   1.doc)

4.Timpul afectat completarii testului -2 ore;

5.Procedura de desfasurare a testarii - testarea consta in completarea , in mod individual de catre expertii contabili candidati a testului grila  compus din 50 de intrebari , fiecare avand trei variante de raspuns  din care una corecta ; fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte , iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;

6.Valoarea taxei privind organizarea si testarea testarii , in care sunt incluse si costul legitimatiilor va fi in cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati  o data cu depunerea Cererii  privind inscrierea in GEJ.

Cererea  privind inscrierea in GEJ( ANEXA 10-CERERE  INSCRIERE.doc) se poate depune la sediul filialei incepand cu data de 15 octombrie 2012,  aceasta fiind insotita de  Optiunile privind specializarile(ANEXA  11 FISA DE  OPTIUNI.docanexa nr.11)  si o fotografie de dimensiune 3/4 cm .Perioada de depunere  a cererilor este  intre  15.10-23.11.2012 pentru prima sesiune si se prelungeste  pana pe data de 07.12.2012 pentru a II-a   sesiune.

II. Referitor la prevederea din Normele 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila  judiciara , conform careia expertii contabili judiciari inscrisi in GEJ vor fi evaluati o data la doi ani in vederea continuitatii activitatii de expertiza contabila judiciara , aceasta urmeaza sa fie realizata in cadrul formelor de pregatire profesionala continua , prevazute in Programul National de Dezvoltare Profesionala Continua parcurse de expertii contabili judiciari membri GEJ, in domeniile specifice; la absolvirea cursului urmeaza a se sustine un test de verificare a cunostintelor la care nota minima de promovare este 7.

       Astfel , in cadrul cursurilor prevazute in PNDPC  in care este prevazuta efectuarea a minim 40 de ore pe an de pregatire profesionala , expertii contabili judiciari vor efectua 20 de ore de curs la disciplinele care au tangenta cu activitatea de expertiza judiciara. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

În atentia membrilor activi ai filialei Mehedinti a C.E.C.C.A.R.:


       În conformitate cu prevederile art. 7 al Hotărârii nr. 11/66 din 2 aprilie 2011 a Conferinţei Naţionale vă comunicăm că începând cu anul 2011 asigurările contra riscului profesional vor fi încheiate individual de fiecare membru, la una dintresocietăţile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. (pentru un minim de 6 riscuri, pentru o sumă minimă asigurată de 4000 USD pentru experţi contabili si 3000 USD pentru contabili autorizaţi)
        De asemenea în conformitate cu Nota privind asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Corpului nr. 2903/12.03.2012 aprobată în Conferinţa Naţională din 23 martie 2012, vă comunicăm că pentru anul 2012, sumele plătite de membrii activi ai Corpului cu titlul de prime de asigurare, către societăţile de asigurare agreate, se vor deduce ulterior din cotizaţiile variabile datorate de aceştia, pe bază de documente legale (xerocopie după poliţa de asigurare valabilă pentru anul 2012 însoţită de documentul de plată), în limitele sumelor anuale de 20 EURO pentru o societate, 10 EURO pentru un expert contabil şi 6 EURO pentru un contabil autorizat.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  În conformitate cu Normele 1484/2009, membrii Corpului pot instala la sediu, respectiv locul desfăşurării activităţii, firme care să conţină datele de identificare ale acestora, având caracteristicile prevăzute în Ordinul 187/17.12.2008.

     Astfel, membrii care deţin viză de lucru pentru anul în curs şi au achitate la zi obligaţiile financiare către Corp, pot solicita confecţionarea de panouri publicitare executate în regim centralizat.
     Pentru perioada 01.04.2012 - 01.04.2013 preţurile acestor panouri sunt:
1. Preţ model exterior cu dim. de 600mm x 400mm x 80mm/cu lumină = 620 Lei
2. Preţ model exterior cu dim. de 600mm x 400mm x 80mm/fără lumină = 496 Lei
3. Preţ model interior cu dim. de 400mm x 270mm x 80mm/cu lumină = 496 Lei
4. Preţ model interior cu dim. de 400mm x 270mm x 80mm/fără lumină=260,40 Lei
     La preţurile menţionate, se adaugă taxa de ambalare şi expediere de 30 lei / panou.
     Pentru a beneficia de aceste panouri vă rugăm să adresaţi o cerere scrisă filialei, care va întreprinde demersurile ulterioare necesare realizării acestora.

 

 -__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urmare analizarii recomandariilor Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii banilor, transmise Corpului, va punem la dispozitie Standardele internationale privnd combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului & Proliferare Recomandarile FATF pentru a fi avute în vedere împreuna cu prevedrileGhidului expertilor contabili si al contabililor autorizati în activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si al finantarii actelor de terorism.(click pentru vizualizare.pdf)

________________________________________________________________________________          

  În atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 30 septembrie / 7 octombrie 2012

 

 

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

    Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:

    Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.

     Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza        contabilă.

 

!

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 

 

 

 

Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR,

inclusiv de la filiala Bucureşti

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRO DOMO IN    MEMORIAM   MARIN  TOMA.pdf

PRO  Domo 7_2012.pdf

 PRO DOMO  8_2012.pdf

PRO DOMO 9_2012.pdf

PRO DOMO  10_2012.pdf

 PRO  DOMO 12_2012.pdf

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Stimate doamne, stimaţi domni

 

 

         Oamenii de afaceri ai secolului XXI au intotdeauna în preajma lor un profesionist contabil, care, prin cunoştinţele şi judecata profesională şi în spiritul unui cod etic, contribuie la succesul şi dezvoltarea managementului respectivei întreprinderi.

         Probabil că ştiţi deja , Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi ( CECCAR) gestionează activităţile de pregătire şi  deontologie profesională a tuturor profesioniştilor contabili din România, indiferent de calitatea pe care o au : experţi contabili, contabili autorizaţi, directori economici, contabili şefi, şefi servicii financiar – contabile sau contabili angajaţi în diferite ramuri ale economiei.

          Cu ocazia aniversării zilei de 21 Septembrie ca “ Zi Naţională a Contabilului Român “, CECCAR are plăcerea de a vă invita , începând cu orele 15,00 în Sala de Conferinţe a Regiei Autonome pentru  Activitati Nucleare din Drobeta Turnu Severin, să vă bucuraţi alături de noi la manifestările ocazionate de această zi.

          Veţi avea ocazia să întâlniţi, pe lângă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru şi oameni de afaceri, şi colegi de-ai dumneavoastră din profesie , cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv.   

           Agenda evenimentului şi un pliant conţinând detaliile organizatorice le veţi găsi alăturat.

           Ne bucurăm să vă primim pe 21 septembrie 2012 la Sala de Conferinţe a Regiei Autonome pentru  Activitati Nucleare din Drobeta Turnu Severin, Str. Nicolae  Iorga nr.1.

           Vă rugăm, confirmaţi-vă participarea la telefon : 0252330042 ; fax 0252330043  ; e-mail ceccarmehedinti @ceccarmehedinti.ro.

 

 

 

Ai dumneavoastră,

 

 

 

 

      Preşedinte,                                             Director executiv,

      Florin Ştiucă                                              Ec.Monica Moţ

 

 

 

PROGRAMUL

manifestărilor din 21 septembrie 2012

„Ziua Naţională a Contabilului Roman”  şi ,,Topul local al celor mai bune societăţi  membre CECCAR „organizate sub egida

Drumuri prin memoria profesiei contabile

 

 

    Filiala  Mehedinţi   Oraşul  Drobeta Turnu Severin

    Locaţia: Sala de conferinţe a Regiei Autonome pentru  activităţi nucleare

15,00 –             Deschiderea oficială a manifestărilor de către preşedintele filialei  CECCAR

                         Moment de reculegere în memoria Presedintelui CECCAR -Marin Toma

15,10-16,10     Profesia contabilă şi Marin Toma -activitatea Preşedintelui CECCAR  Prof.

                         univ.dr.Marin Toma

                        -Amintiri cu Preşedintele CECCAR-Marin Toma-momente prezentate de

                        preşedinte, directorul executiv şi alţi profesioniţti contabili din cadrul filialei

16,10 -  16,20   Mesajul Consiliului Superior al Corpului, citit de către Preşedintele filialei

                          CECCAR sau de către consilierul naţional desemnat

16,20 – 17,45 – Mesajele oficialităţilor locale: Primărie, DGFP, Tribunal, Poliţie, etc.

17,45  - 18,00 – Acordarea Diplomelor de merit persoanelor nominalizate de către filiala

                             CECCAR

 

Pauză 18,00-18,10

18,10– 18,40 – Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR  

18,10 – 18,20 - Scurtă prezentare a evenimentului de către directorul executiv al filialei  CECCAR

18,20 – 18,40 – Inmânarea de catre Directorul executiv al  filialei a distinctiilor/diplomelor     

                    societăţilor  nominalizate conform locului ocupat

18,40 – 18,50 – Mulţumiri, aprecieri  din partea celor premiaţi şi poza de grup

18,50-             -Program de socializare.

 

 

 

Este interzis consumul de băuturi alcoolice în incinta sediului filialei CECCAR sau a locaţiei unde au loc evenimentele.            

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Parafe anuale de exercitare a profesiei 

 

         Prin Hotararea Consiliului Superior nr.12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele masuri pe linia transparentei activitatilor profesionale ale membrilor Corpului  care prevad ca incepand cu 1 ianuarie 2013 dovada inscrierii in Tabloul Corpului   si exercitarii legale a profesiei  se face  prin aplicarea pe toate contractele, lucrarile, rapoartele  si alte documente ce intervin intre membrii CECCAR si clientii sau beneficiarii lucrarilor acestora a parafei  cu valabilitate anuala.

            Pentru membrii care au obtinut viza pe anul in curs si figureaza in Tabloul Corpului  se va transmite  directei de specialitate din cadrul Corpului , Tabloul nominal  pana la data de 31 iulie 2012,  in vederea confectionarii parafelor anuale.

            In luna decembrie a anului in curs  si ianuarie  a anului viitor  vor fi distribuite parafele membrilor care indeplinesc conditiile de exercitare a profesiei odata cu viza pe legitimatia de expert contabil sau contabil autorizat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Publicare  Tablou in Monitorul Oficial 

Anual, Tabloul cuprinzând membrii Corpului care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul în curs este publicat în Monitorul Oficial la Partea I.

Având în vedere aceasta, Nota privind unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor aprobată prin Decizia Biroului permanent nr. 12/272 din 24 februarie 2012 şi în cadrul Conferinţei Naţionale din 23 martie 2012 în care este prezentată noua structură a Tabloului ce va fi publicat în Monitorul Oficial, precum şi în baza celor discutate la şedinţa cu conducerea Corpului şi directorii executivi ai filialelor din 2 martie 2012,  în Monitorul Oficial va fi publicat Tabloul membrilor care au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2012 (membrii activi) şi au achitat integral cotizaţiile fixe datorate (membrii activi şi cei inactivi):

- 400 ron - EC activ

- 350 ron - CA activ

- 300 ron - EC inactiv

- 250 ron - CA inactiv

- 200 ron, 175 ron  - EC şi CA administrator/asociat/angajat la societăţi membre CECCAR care nu desfăşoară activitate în nume propriu

- 800 ron - Societăţile de expertiză şi contabilitate

            Persoanele şi societăţile care nu au achitat integral cotizaţia fixă nu vor fi publicate în Monitorul Oficial.

           ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

 

Anexa 2

 

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin. 2 din O.G nr. 65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele îndrumări:

Art.l. Prezentele îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.l răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.l pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:  

a) contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile ale unei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);  

b) contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor fmanciar-contabile aie unei societăţi comerciale ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(1) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(l) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(2)Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru aceeaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit

Art.4. în toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încetarii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMAŢII

privind activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilo     şi a finanţării actelor de terorism

 

              OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB) - a pus la dispoziţia fiecărui membru  CECCAR posibilitatea să-şi deschidă un cont propriu în sistemul on-line în situaţia în care are de transmis rapoarte către ONPCSB. 

Sistemul de raportare on-line se găseşte pe www.oncsb.ro la secţiunea "Raportare on line"

Pentru eventuale informaţii suplimentare, privind utilizarea sistemului vă puteţi adresa doamnei Mihaela Danescu, telefon 0213155207

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ADUNAREA GENERALA 2012

 

  

INVITAŢIE

 

 

I.        În ziua de 15 februarie 2012, ora 13,00, la Sala de Conferinţe a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare din Drobeta Turnu Severin, str.Nicolae Iorga nr.1 , va avea loc Adunarea generală a membrilor filialei Mehedinţi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:

       1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată  în anul 2011; Realizarea programului de activitate pe anul 2011 , pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2011; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2011;  Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2011;

         2.Aprobarea Programului de activitate pe anul 2012;

        3.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

       4.Aprobarea listei experților contabili de onoare și a contabililor autorizați de onoare;

       5.Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

       6.Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2013.

       7.Alegeri : alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină.

       8.Confirmarea președintelui filialei ales conform prevederilor măsurilor nr.56/2009.

II.    Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.

“Declaraţiile de candidatură ” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, întocmite conform modelului anexat(click aici pentru descarcare), se vor trimite filialei Mehedinți a C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie a.c. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

            Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei Corpului, str. Antonini nr.3 , Drobeta Turnu Severin, telefon 0252330042, 0252330043 sau de pe site-ul filialei www.ceccarmehedinți.ro.

           Potrivit art. 121, litera b din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.E.C.C.A.R. , absenţa nemotivată de la lucrările Adunării generale constituie abatere disciplinară.

 

Director executiv, 

Ec.Monica Moţ

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VIZA 2012

Pentru buna organizare şi desfăsurare a acţiunii de acordare a vizei privind   exercitarea profesiei pe anul 2012, vă reamintim că viza anuala se acordă pâna la date de 31.01.2012 dacă au fost îndeplinite cumulativ conditiile din cap.V " Acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei " din Normele 1500/2009 aprobate prin Hotărârea nr.09/145 din 13.03.2009 a Consiliului Superior al CECCAR , şi anume:

           1.achitarea în întregime a cotizaţiei fixe aferente anului precedent si 50 % din cotizatia fixă a anului în curs(200 lei) ;

            2. achitarea în intregime a cotizaţiei variabile aferente anului precedent(0.8% din venituri pentru persoane fizice şi 1,2% din venituri pentru persoane juridice);

            3.depunerea raportului anual de activitate pentru anul precedent completat la toate rubricile ;

            4.Efectuarea cursului de pregatire profesională  continuă conform Standardului 38 al Corpului  pe anul 2011 şi achitarea a jumătate din contravaloarea pregătirii profesionale pe anul 2012 respectiv 200 lei ;

            5.depunerea  adeverinţei  medicale din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei ;

             6.depunerea certificatului de cazier judiciar.

 

 

 Sumele de plată privind cotizaţiile şi pregătirea profesională pentru anul 2012 şi termenele de achitare ale acestora sunt:

 

-Membri persoane fizice  activi-experti contabili:

    -cotizaţie fixă 400 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %;

    -cotizaţie variabilă 0,8% din venituri cu termen de achitare 31 ianuarie 2012;

    -pregatire profesională 400 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %.

 

-Membri persoane fizice  activi- contabili autorizaţi :

    -cotizaţie fixă 350 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %;

    -cotizaţie variabilă 0,8% din venituri cu termen de achitare 31 ianuarie 2012;

    -pregatire profesională 320 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %

 

-Membri persoane juridice

     -cotizaţie fixă 800 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %;

    -cotizaţie variabilă 1,2% din venituri cu termen de achitare 31 ianuarie 2012;

    -pregatire profesională 400 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %.

 

-Membri   inactivi-experţi contabili:

    -cotizaţie fixă 300 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %;

     -pregatire profesională 200 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %.

-Membri   inactivi- contabili autorizaţi:

    -cotizaţie fixă 250 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50 %;

     -pregatire profesională 160 lei cu termen de achitare  31 ianuarie 2012 -50 % şi 31 martie 2012 -50

 FACILITATI

 

       Vă aducem la cunoştinţă  măsura privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor , aprobată prin Hotarârea nr.11/66 din 2 aprilie 2011 a Conferinţei Nationale:

                        -pentru anul 2011, sumele plătite de membri activi ai Corpului cu titlu de prime de asigurare , către  societăţile de asigurare agreate  se deduc din cotizaţiile variabile datorate de aceştia , pe bază de documente legale , în limitele sumelor anuale de 25 USD pentru o societate, 12 USD pentru un expert contabil şi 8 USD pentru un contabil autorizat. 

 

 

Facilitãţile ce se pot acorda la plata cotizaţiei variabile în conformitate cu prevederile notei C.E.C.C.A.R. nr.5186/2005, privind unele mãsuri pentru stimularea dezvoltãrii activitãţii profesionale în forme superioare de organizare, sunt urmãtoarele: 
- o reducere cu 10% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 3-6; 
- o reducere cu 15% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 7-10; 
- o reducere cu 20% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertiza contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 11-20; 
- o reducere cu 25% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi de peste 20; 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAPORT  ANUL  DE  ACTIVITATE 

 

                  Formularul  Raport anual de activitate  vor fi descarcate de pe site-ul filialei  (meniul Audit de calitate) cu rugămintea să le completati cu toate datele si sa le depuneti la sediul filialei până cel târziu la data de 31 ianuarie 2012.

Important!

- Rapoartele care nu au completate toate informatiile cerute de formular nu pot fi primite (cu consecintele ce decurg - respectiv imposibilitatea acordarii vizei de functionare si atragerea raspunderii disciplinare);

 - In cazul in care sunteti asociat/administrator al unei societati de expertiza contabila sau de contabilitate Raportul  anual de activitate se va intocmi  separat  pentru activitatea individuala din cabinet (chiar daca nu a-ti desfasurat activitate ca persoana fizica) si separat pentru societate;

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

IFAC a lansat cel de-al patrulea Chestionar rapid pentru PMM-uri

Chestionarul este disponibil acum şi în limba română

 

Sunteti practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci completaţi chestionarul rapid http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011. Completarea chestionarului nu durează mai mult de 3 minute. Comitetul PMM din cadrul IFAC va analiza rezultatele într-un raport global pentru 2011 care va fi publicat în 2012. Rezultatele Chestionarelor rapide pentru PMM-uri din ianuarie, aprilie şi august sunt disponibile aici: http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date.

Termenul limită este 19 decembrie 2011. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT IMPORTANT  PRIVIND INSCRIEREA IN GEJ

Avand in vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind  imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior  ,  cu modificarile si completarile ulterioare ,  va comunicam termenii de referinta privind organizarea si desfasurarea testului pentru  inscrierea in Grupul Expertilor Judiciari :

 

1.Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele doua sesiuni sunt:

                               -03 decembrie 2011 orele 09.00 -prima sesiune;

                               -17 decembrie 2011 orele 09.00 - a doua sesiune

2.Locatia -testul se va tine in sala de curs Virgil Carbunescu a filialei din strada Antonini nr.3;

3.Tematica si bibliografia este cea din anexa nr.1(click aici pentru vizualizare)

4.Timpul afectat completarii testului -2 ore;

5.Procedura de desfasurare a testarii - testarea consta in completarea , in mod individual de catre expertii contabili candidati a testului grila  compus din 50 de intrebari , fiecare avand trei variante de raspuns  din care una corecta ; fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte , iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;

6.Valoarea taxei privind organizarea si testarea testarii , in care sunt incluse si costul legitimatiilor va fi in cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati  o data cu depunerea Cererii  privind inscrierea in GEJ.

Cererea  privind inscrierea in GEJ (ANEXA  nr_10-Cerere de  inscriere.doc)se poate depune la sediul filialei incepand cu data de 17 octombrie 2011,  aceasta fiind insotita de  Optiunile privind specializarile( anexa nr.11)( fisa-optiuni(1).pdf)si o fotografie de dimensiune 3/4 cm .Perioada de depunere  a cererilor este  intre  17.10-24.11.2011 pentru prima sesiune si se prelungeste  pana pe data de 08.12.2011 pentru a II-a   sesiune

NORME 1044 GEJ.pdf

INTREBARI  TEST  GEJ   2011.doc

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ordonanţa Guvernului nr.24-privind unele măsuri în domeniul evaluarii bunurilor( click aici pentru  vizualizare)

 Cerere inscriere evaluatori si documente necesare   evaluatori.pdf

 

 ANUNŢ

 

„După cum aţi luat cunoştinţă este în curs de aprobare un proiect de ordonanţă prin care se reglementează calitatea de evaluator autorizat; Experţilor evaluatori formaţi de CECCAR urmează să li se recunoască această calitate potrivit art.32 din acest proiect de ordonanţă.

Rugăm toţi experţii evaluatori formaţi de CECCAR ca imediat după publicarea actului normativ să respecte termenele prevăzute în această reglementare întrucât sunt termene de decădere; după expirarea acestora calitatea de evaluator autorizat nu se mai poate obţine decât potrivit prevederilor noi reglementări”.

 

 

Director General

Ec. Daniela Vulcan

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNŢ IMPORTANT!

 

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR

 

 

            În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.

 

          Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.

 

       

 

 

 

 IMPORTANT

 Vă reamintim că începând cu 01 august 2011 Declaraţia 112  privind plata contribuţiilor sociale , a impozitului pe venit şi evidenţa angajaţilor asigutaţi  se va depune numai on-line pe baza certificatului digital calificat.

     Pentru acei dintre dumneavoastră care nu au achiziţionat încă certificatul digital va reamintim  etapele ce trebuie parcurse pentru obţinerea şi înregistrarea certificatului digital calificat pentru semnătura electronică.(click aici pentru detalii)
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

COTIZATIE VARIABILA 2011

 
Termenul de achitare al cotizatiei variabile aferente semestrului I al anului 2012 este 31 august 2012.
 
Click  aici   DESCARCARE DECLARATIE    PERSOANE FIZICE  S i  JURIDICE.doc
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPORTANT

In perioada 07-10 iulie  2011 filiala Mehedinti organizeaza in cadrul Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua cursul  de  IFRS cu cu domnul  Stefan Bunea si doamna Gîrbină Maria Mădălina-lectori formatori din cadrul PNDPC.Pentru informatii suplimentare  ne puteti contacta la tel: 0252330042 sau la sediul filialei.

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

LISTA actualizată cu societăţile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurărilor de

raspundere civilă profesională a membrilor Corpului care cuprinde următoarele societăţi de asigurare:

            

 

            1.   ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ –ASIROM VIENNA  INSURANCE  GROUP S.A.

            2.    UNIQA  ASIGURARI S.A.

            3.    SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ASIGURARE –REASIGURARE ASTRA S.A.

            4.    ALLIANZ ŢIRIAC  ASIGURĂRI S.A.

            5.    GENERALI  ROMANIA ASIGURĂRE-REASIGURARE  S.A.

            6.    OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

            7.    EUROINS  ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.( fosta ASITRANS)

            8.    GROUPAMA  ASIGURĂRI S.A.

            9.    ABC ASIGURĂRI –REASIGURĂRI S.A.

 

 

 

Deasemenea, vă aducem la cunoştinţă celelalte măsuri privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor , aprobate prin Hotarârea nr.11/66 din 2 aprilie 2011 a Conferinţei Nationale:

            -conditiile de asigurare şi de plată să fie negociate direct de către  membri cu societăţile de asigurare agreate , ţinând seama de condiţiile concrete cerute de organismele profesionale . organizatorii de licitaţii pentru angajarea serviciilor contabile etc., aceştia putând să solicite asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Corpului;

            -pentru anul 2011, sumele plătite de membri activi ai Corpului cu titlu de prime de asigurare , către  societăţile de asigurare agreate  se deduc din cotizaţiile variabile datorate de aceştia , pe bază de documente legale , în limitele sumelor anuale de 25 USD pentru o societate, 12 USD pentru un expert contabil şi 8 USD pentru un contabil autorizat.

            -abrogarea Normelor  nr.5704/2008 privind plata centralizată de către Corp a primelor de asigurare a membrilor contra riscurilor legate de  exercitarea  profesiei , aprobate prin Hotarârea nr. 08/89/14 mai 2008 a Consiliului Superior al CECCAR cu modificările şi completarile ulterioare;

            -suspendarea aplicării prevederilor pct.9 din Metodologia de stabilire a cotizaţiilor de membru aprobate prin Hotărârea 01/49/2001 . modificată şi completată prin Hotărârea 08/60/2008 a Conferinţei Naţionale Aceccar    

            - suspendarea aplicării prevederilor lit. b) art.23 din Normele 1500 /2009privind evidenţa şi gestionarea membrilor aprobate prin Hotărârea 09/145/2009 a Consiliului Superior al CECCAR.

            Facem precizarea că poliţele de asigurare se încheie pentru un minim  de 6 riscuri  pentru o sumă  asigurată de 4000 USD pentru experţi contabili şi 3000 USD pentru contabili autorizaţi.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Interviul acordat de Presedintele CECCAR Prof.univ.dr. Marin Toma unei reviste de specialitate cu privire la clarificarea unor aspecte legate de modificarile aduse Legii Contabilitatii.

 

 

Întrebarea 1: Modificarile din Legea Contabilitatii au deschis o veritabila Cutie a Pandorei. Sunt economisti care isi doresc sa poata activa cu statut de PFA, avem si absolventi care vor putea tine contabilitate in anumite conditii...Stiu ca sunt multe opinii pro si contra, insa intrebarea legitima este: nu va temeti ca s-ar putea sa scada standardul profesional al contabililor in urma acestor schimbari legislative, ca vor aparea probleme care se vor rasfrange asupra credibilitatii si profesionalismului contabililor in general?

Răspuns:

Nu cred că se poate vorbi de a deschide o Cutie a Pandorei şi când spun asta mă gândesc la două aspecte:

-         În primul rând, profesia contabilă, în ţara noastră, ca de altfel în mai

toate ţările UE, este o profesie reglementată tocmai pentru faptul că serviciile contabile sunt servicii de interes public; profesia contabilă se deosebeşte fundamental de alte profesii tocmai prin impactul pe care îl are calitatea serviciilor, nu atât asupra întreprinderii căreia i-au fost prestate aceste servicii, cât mai ales asupra terţilor – bugetul statului, acţionari, bănci, salariaţi, conturile naţionale, investitori, etc; Este deci interesul public care distinge această profesie în comparaţie cu altele.

Din acest punct de vedere nu se poate spune că prin modificarea adusă Legii contabilităţii profesia contabilă ar fi devenit în parte reglementată şi în parte dereglementată întrucât chiar prin aceste modificări legea stabileşte precis cum poate o persoană fizică să fie angajată, să ţină contabilitatea la întreprinderile cu cifră de afaceri şi respectiv total active sub 35.000 Euro.

Până în prezent legea prevedea doar două modalităţi în care o entitate îşi putea organiza şi conduce contabilitatea: prin compartimente proprii cu personal angajat potrivit Codului Muncii şi prin externalizare la o persoană fizică sau juridică membre CECCAR. Prin modificările aduse legii, pentru entităţile care îndeplinesc cele două condiţii (cifră de afaceri şi total active sub 35.000 Euro), s-a prevăzut posibilitatea recurgerii şi la o a treia modalitate: angajarea unei persoane fizice cu studii superioare de specialitate, pe bază de contract/ convenţie de prestări servicii, potrivit Codului Civil. Ceea ce nu însemnează dereglementarea profesiei contabile.

-         În al doilea rând, întreprinzătorii dar mai ales contabilii trebuie să ştie

bine ce au de făcut: calitatea de persoană fizică autorizată (PFA) nu a putut şi nu poate fi adusă în discuţie în ce priveşte serviciile contabile şi acest aspect este clar stipulat în art.1, alin. 3 din OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele  fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se prevede: Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii”,deci numai legea  specială (a contabilităţii) reglementează problemele în discuţie iar cele trei modalităţi la care pot recurge entităţile cu cifră de afaceri şi total active sub 35.000 Euro au fost menţionate mai sus.

În ce priveşte cea de a doua parte a întrebării Dvs. trebuie spus că ne îngrijorează impactul negativ al noilor reglementări asupra calităţii serviciilor contabile la aceste întreprinderi mici  deoarece ele urmează să fie deservite de persoanele fizice necontrolabile şi necontrolate din punct de vedere al respectării standardelor de educaţie, calitate şi etică. Sunt deja cunoscute rigorile la care sunt supuşi membrii CECCAR în legătură cu aceste trei comandamente fundamentale ale profesiei contabile, rigori care derivă din statutul CECCAR de membru al organismelor internaţionale cu sarcini de standardizare în domeniu (IFAC şi FEE).

Având în vedere cele spuse, sigur că e posibil să asistăm şi la o decredibilizare a „contabilului” în general având în vedere că astfel de persoane necontrolabile şi necontrolate pot să aducă prejudicii interesului public de care vorbeam mai sus.

Având un Cod Etic unic pentru profesia contabilă indiferent de statutul de exercitare a acesteia, CECCAR va încerca să găsească o formă de arondare şi patronare cel puţin din punct de vedere al educaţiei a activităţii persoanelor fizice care urmează să deservească entităţile mici la care ne-am referit mai sus.

 

Întrebarea 2:  Unul dintre argumentele modificarilor efectuate recent a fost faptul ca "vor iesi la lumina" unele sume ramase in economia neagra sau gri. Credeti ca acesta va fi, intr-adevar, efectul din viata de zi cu zi?

Răspuns:

Cadrul legal pentru a „ieşi la lumină” este asigurat; rămâne ca el să fie şi

respectat. Mă gândesc la măsurile luate în domeniul legislaţiei muncii, cele de  reprimare a muncii la negru, precum şi obligaţia încheierii de contracte/convenţii de prestări servicii pentru cei care urmează să deservească micile entităţi pe linia serviciilor contabile. Sigur, se va recurge la tot felul de acţiuni menite să „faulteze” legea, cum ar fi confuzia creată între calitatea de PFA care nu are decât scopuri fiscale asupra cărora noi am atras public atenţia.

 

Întrebarea 3: Exista sau vor exista evenimente ori lucrari realizate de CECCAR pentru membri sai, in urmatoarea perioada, pentru a lamuri si explica unele aspecte legislative confuze?

Răspuns:

CECCAR are pe şantier, importante lucrări în sprijinul membrilor şi a

tuturor contabililor din economie: 6  ghiduri de aplicare a Reglementărilor Contabile pe domenii de activitate (agricultură, comerţ, prestări servicii etc), cu termen de realizare până la sfârşitul anului curent; suntem pregătiţi să elaborăm un  ghid de aplicare a reglementărilor contabile simplificate. De asemenea avem în lucru cu termen de finalizare anul viitor, standardele naţionale de contabilitate pentru IMM-uri.

Se află în faze finale de editură şi tipărire actualizarea standardelor profesionale nr.21 (ţinerea contabilităţii), nr.22 (elaborarea, întocmirea şi semnarea situaţiilor financiare), nr.23 (activitatea de cenzor), nr. 35 (expertizele contabile), precum şi standardul de calitate nr.40 (organizarea controlului de calitate la un membru CECCAR şi gestionarea relaţiilor cu clienţii).

 

Întrebarea 4: Sustineti o comunitate cu peste 40.000 de membri, poate cea mai reprezentativa atunci cand este vorba despre contactul direct cu economia. Cum a afectat recenta criza economica acest domeniu? Sunt semnale de revenire in acest moment?

Răspuns:

Clienţii profesiei contabile autohtone, în general, sunt întreprinderile mici

şi mijlocii (IMM-urile). Se ştie că fără să fi avut vreo contribuţie la declanşarea crizei, IMM-urile, au plătit totuşi  o parte foarte importantă a facturii, multe din ele încetându-şi activitatea, şi din acest punct de vedere, profesia contabilă în general a avut de suferit. Nivelul de pregătire a membrilor noştrii, însă, a permis adaptarea rapidă la situaţia acestor întreprinderi prin furnizarea de servicii integrate în locul serviciilor tradiţionale de contabilitate. Evoluţia indicatorilor cantitativi dar mai ales cei calitativi, ai profesiei, ne arată o revenire la normal, iar întreprinderile încep să conştientizeze, că membrii CECCAR, prin ce fac, adaugă ceva la valoarea creată de ele.

 

Întrebarea 5: Din punctul dumneavoastra de vedere exista aspecte legislative (care intereseaza breasla in mod direct) pe care vi le-ati dori sa le schimbati sau sa propuneti schimbarea lor? Care ar fi acestea?

Răspuns:

În profesia contabilă se manifestă tot mai pregnant un risc major legat de

cantitatea mare şi calitatea îndoielnică a reglementărilor în general şi mai ales al celor din domeniu. Ne preocupă în mod deosebit legislaţia fiscală.

 

Întrebarea 6: "De ce sa fiu membru CECCAR, ce imi ofera in afara faptului ca ma pune sa platesc cotizatie?" Intrebarea aceasta revine mereu la contabilii neafiliati. Explicati-le ce le oferiti si de ce au nevoie de dumneavoastra.

Răspuns:

Cred că cititorii Dvs. găsesc suficiente augumente în răspunsurile la

întrebările anterioare pentru a aprecia importanţa apartenenţei la CECCAR, un organism apreciat a fi în primele locuri în Europa în ce priveşte capacitatea de organizare şi de administrare a profesiei contabile; nivelul înalt al educaţiei, calităţii serviciilor prestate şi eticii în profesie, aşează membrii CECCAR pe un loc recunoscut şi apreciat de mediul economic. Nici un întreprinzător nu trebuie să neglijeze securitatea afacerii sale iar aceasta nu poate fi realizată fără un specialist cu pregătire înaltă, garantată de organismul din care face parte.

La angajarea unui contabil orice întreprinzător care doreşte să-şi asigure liniştea, securitatea afacerii şi să şi prospere ar trebui să-şi pună trei întrebări, aşa cum se întâmplă într-o întreprindere condusă pe principii capitaliste:

-         „oare cine-mi garantează că persoana respectivă posedă nivelul de

pregătire necesar şi va face lucrări de calitate?”; nimeni. Persoana respectivă dacă este întrebată va răspunde afirmativ fără însă a putea prezenta un criteriu de referinţă, sau va spune că va şti să respecte legea; nimic mai nesigur deoarece contabilitatea trebuie să prezinte realitatea aşa cum este ea, bună sau rea, iar legea care trebuie respectată  este legea  fiscală, aşa că prin amestecul contabilităţii şi fiscalităţii nu va ieşi nimic bun pentru întreprindere sau poate doar un act de evaziune.

-         „oare cine-mi garantează că persoana respectivă se supune unor

reguli etice?”; nimeni. Ca atare afacerea mea poate fi oricând în pericol ca urmare unor acte sau fapte imorale ale contabilului.

-         „cine-mi garantează că dacă contabilul îmi aduce prejudii va plăti?”;

nimeni. Persoana respectivă nu este asigurată şi nu mă poate dezdăuna dacă se află la originea prejudiciului.

 

Întrebarea 7: Ultima intrebare dar poate si cea mai sensibila. Multi dintre contabili ne-au intrebat daca eventuala aparitie a altor categorii de economisti in aceasta zona nu va duce la explodarea unor preturi de dumping, corelata cu o calitate slaba. Ce puteti sa le transmiteti?

Răspuns:

Va fi într-adevăr unul din efectele perverse ale noilor reglementări;

apărând pe piaţă persoane care nu au costuri profesionale, de educaţie continuă, de asigurare a calităţii, etc, în mod logic acestea îşi vor permite preţuri mai mici. Noi sperăm însă că acest fenomen să se manifeste numai la început şi numai în unele cazuri izolate în care unii întreprinzători acceptă să rişte băgându-şi – cum spune românul  afacerea la saramură – deoarece aceştia vor trebui să recurgă la una din două variante: să respecte legea, şi atunci costurile  s-ar putea să fie mai mari, sau să nu respecte legea şi atunci trebuie să-şi asume toate riscurile ce decurg din această nerespectare. __

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Notă  privind interpretarea Legii Contabilităţii  click aici pentru detalii

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Avand in vedere prevederile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, va rugam sa ne comunicati pana la data de 20.04.2011 urmatoarele:

Desemnarea unei persoane (numele, calitatea si datele de contact) in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;Comunicarea de catre societatile de expertiza contabila si contabilitate direct catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute de dispozitiile Legii nr.656/2002 iar ulterior veti transmite la CECCAR – Filiala Mehedinti  o situatie statistica trimestriala care sa cuprinda numarul si felul rapoartelor intocmite.Depunerea  de catre expertii contabili,  inclusiv judiciari , contabilii autorizati a rapoartelor prevazute de dispozitiile Legii nr.656/2002 la CECCAR – Filiala Mehedinti.

 


ANUNT

Va comunicam ca in sedinta Biroului permanent al Consiliului superior al C.E.C.C.A.R. din data de 01 aprilie 2011 s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu urmatoarele activitati: 

1. Cod 7830 "Servicii de furnizare si management a fortei de munca";  

2. Cod 8211 "Activitati combinate de secretariat"; 

3. Cod 8219 "Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat".

Lista coduri CAEN click  aici pentru vizualizare

_________________________________________________________________________________________________________________________________________Pentru Pentru ce putem utiliza semnatura electronica

Semnatura electronica are ca scop usurarea activitatii desfasurate de dumneavoastra pentru clienti,  in ceea ce priveste :- depunerea situatiilor financiare in format electronic prin filialele C.E.C.C.A.R.  la Registrul Comertului;- depunerea declaratiilor on-line la A.N.A.F.;- semnarea facturilor (conform Cod Fiscal);- semnarea documentelor trimise prin O.N.R.C. pentru infintari de societati comerciale conform noilor reglementari privind inregistrarea in Registrul Comertului);- raportarile catre C.N.V.M. – obligatoriu pentru toate entitatile reglementate si supravegheate de C.N.V.M.;- semnarea mesajelor catre alte institutii ale statului (S.E.A.P., C.S.A. –C.E.D.A.M., B.V.B.);- semnarea si/ sau criptarea mesajelor trimise prin email catre parteneri;- autentificare in sisteme informatice private sau pe domeniul societatii etc.

 ► Pasi de urmat cu privire la obtinerea semnaturii electronice

In baza carnetului de expert contabil / contabil autorizat vizat pe anul în curs , membri Corpului pot achiziţiona de la CertSign semnătura electronică la preţ mai mic , şi anume 42 euro +tva, faţă de 47 euro + tva .Costul de reînnoire anuală este 30 euro +tva. Costul de reînnoire anuală este de 30 euro +tva .Membri care deţin deja o semnătură electronică şi doresc să o reînnoiască , beneficiază de o reducere de  10% faţă de preţul de piaţă.Astfel , faţă de procedura anterioară de obţinere a semnăturii electronice de la DigiSign membrii nu vor mai depune nicio documentaţie la filială şi nici nu vi fi nevoie de autentificarea la notar a vreunui document sau act, ci se vor adresa direct la CertSign , dacă au posibilitatea să se deplaseze la sediul din Bucureşti, sau se pot adresa uneia din sucursala BRD Groupe Societe Generale, cu care CertSign a încheiat un parteneriat.atât in Bucureşti , cât şi în oraşele  resedinţă de judeţ unde pot fi contactaţi reprezentanţi CertSign.La filială nu se va mai încasa contravaloarea semnăturii electronice preţul urmând a fi plătit de membru direct la CertSign sau la una din reprezentanţele BRD.

Date de contact CertSign : S.C. CERTSIGN S.A. Sediul : Sos. Olteniţei 107 A ,clădirea C1, parter, sector 4, CP041303, Bucureşti România

Nr.Registrul Comerţului :J40/484/2006

Cont de înregistrare fiscală:RO 18288250

Punct de înregistrare cereri de certificate: Str.Vasile Lascăr , nr.31, sector 2 ,020492  Bucureşti

Vanzari

Telefon: (+4031)1011870Fax: (+4021)3119905E-mail: office@certsign.ro

Suport tehnicTelefon: (+4031)1011870E-mail: suport@certsign.ro

Secretariat:Telefon: (+4021)3119901Fax: (+4021)3119905E-mail: office@certsign.ro

Lista unitatii BRD  unde poate fi contactat reprezentantul CertSign:

Drobeta Turnu Severin

Rapcea Ionuţ

0252 31 60 74

Bdul.Carol I, nr.55, Drobeta Turnu Severin jud.Mehedinţi

Pentru orice alte informatii sau lămuriri vă stam oricand la dispozitie. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 PRO  DOMO   ianuarie  2011.pdf

PRO DOMO  februarie  2011.pdf

PRO DOMO_martie  2011.pdf

PRO  DOMO   aprilie_2011.pdf

PRO DOMO   mai_2011.pdf

PRO DOMO iunie  2011.pdf

PRO DOMO iulie_2011.pdf

PRO DOMO august  2011.pdf

PRO Domo  septembrie 2011.pdf

PRO DOMO octombrie _2011.pdf

PRO DOMO decembrie 2011.pdf

PRO   Domo  ianuarie  _2012.pdf

Pro Domo februarie _2012.pdf

Pro Domo martie  2012.pdf

Pro Domo aprilie _2012.pdf

 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota privind organizarea Topului national si local al celor mai bune societati membre CECCAR.(click aici pentru detalii)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

COMUNICAT DE PRESA

În legătură cu Decizia Consiliului Concurenţei de amendare a CECCAR pentru că experţii contabili şi contabilii autorizaţi s-au organizat în cartel în scopul încălcării legislaţiei referitoare la concurenţă, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR face următoarele precizări:

1. Măsura dispusă de Consiliul Concurenţei este netemeinică deoarece se bazează pe:

- supoziţii şi estimări şi nu pe fapte şi acte certe;

- interpretarea eronată şi abuzivă a unor reglementări în domeniu;

- neînţelegerea rolului, naturii juridice şi atribuţiile CECCAR prevăzute în reglementările interne, cele europene şi în standardele internaţionale aplicabile CECCAR;

2. Măsura dispusă de Consiliul Concurenţei este abuzivă deoarece:

- nu s-a demonstrat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.5 alin (1) lit a) din Legea Concurenţei şi anume că ar exista înţelegeri exprese sau tacite pentru fixarea concertată a tarifelor practicate de experţii contabili;

- nu s-a demonstrat că sunt întrunite cumulativ, aşa cum prevede legea, cele trei condiţii pentru a face aplicabilitate art.5 alin (1) lit a) din lege şi anume:

· existenţa unor întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi;

· existenţa unei înţelegeri între întreprinderi;

· înţelegerea să aibă ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească;

3. Amenda aplicată CECCAR este aberantă, netemeinică şi nelegală deoarece:

- nu s-a demonstrat că veniturile CECCAR luate în calcul ar avea vreo legătură cu metodologia de stabilire a tarifelor recomandată experţilor contabili;

- nu s-a demonstrat că veniturile CECCAR luate în calcul ar avea vreo legătură cu veniturile membrilor; de altfel, din veniturile luate în calcul pentru stabilirea amenzii doar 40% provin din cotizaţii de la membrii iar din acestea peste 50% sunt cotizaţii fixe stabilite cu aproape 10 ani în urmă care nu au nici o legătură cu veniturile membrilor;

- nu a fost constatat vreun temei pentru a încadra fapta la gravitate mare şi de lungă durată;

- nu au fost prezentate dovezi care să conducă la aplicarea de circumstanţe agravante; metodologia a fost publicată în luna februarie 2009 iar corespondenţa Consiliul Concurenţei - CECCAR din anul 2000 a avut cu totul alt subiect; cu toate acestea nimeni şi nimic nu a împiedicat Consiliul Concurenţei să aştepte 9 ani până la declanşarea investigaţiei.

4. Facem precizarea că în perioada 2001 - 2009 nu a existat vreo corespondenţă între Consiliul Concurenţei şi CECCAR în legătură cu vreo încălcare a legislaţiei concurenţei iar după declanşarea investigaţiei CECCAR a aflat noutăţi de la Consiliul Concurenţei doar prin intermediul presei.

5. La raportul de investigare, CECCAR a prezentat zeci de pagini de observaţii prin care s-a demonstrat netemeinicia constatărilor; la observaţiile prezentate şi la concluziile după audierea în faţa Consiliului Concurenţei nu s-a primit vreo poziţie a Consiliului Concurenţei. Numai azi 26 octombrie 2010 după conferinţa de presă organizată de Consiliul Concurenţei având acest obiect, Consiliul Concurenţei a transmis CECCAR Decizia de sancţionare.

Sperăm ca justiţia să facă dreptate.

Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

In baza OG nr. 65/1994 republicată, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi a normelor 1500/2009 ,  Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania – Filiala Mehedinţi, pune în atenţia tuturor membrilor sai,  EXPERTI CONTABILI , CONTABILI AUTORIZATI SI SOCIETĂŢI DE PROFIL  :

VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI ÎN ANUL 2011 de către membrii  se acorda PANA LA  data de 31 IANUARIE  2011 , prin îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :


    - depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent , indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile ;
     - achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp pentru anul precedent ;
     - achitării ratei 1 din cotizaţia fixă pe anul 2011 pana la 31 ianuarie 2011( rata a 2 a se achită pâna la 31.03.2011);
     - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului  

 


E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009