Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
 

NORME nr. 1484 din 5 februarie 2009

privind publicitatea în cadrul Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România

 

Pentru ca în exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat să fie respectate prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi pentru a se evita concurenţa neloială între membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, se emit prezentele Norme privind publicitatea.

 

I. Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Termenii utilizaţi în prezentele norme au următoarea semnificaţie:

 a) prin „publicitate“ se înţelege a face cunoscut publicului informaţii asupra serviciilor oferite sau asupra calificărilor pe care le posedă un profesionist contabil, în scopul obţinerii de lucrări.

b) termenul de „profesionist“ se referă la experţii contabili şi conta­bilii autorizaţi care îşi exercită profesiunea cu titlu personal, indi­vidual sau în cadrul unei societăţi de profil, precum şi la societăţile de expertiză contabilă sau de contabilitate, care sunt cuprinşi în Tabloul Corpului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau sunt înscrişi în alte evidenţe ale Corpului.

c) prin „reclamă“ se înţelege răspândirea de informaţii elogioase despre cineva, cu scopul de a-i crea renume sau popularitate.

d) prin „anunţ” se înţelege comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate pentru promovarea acestui profesionist sau a societăţii sale.

e) „oferta“, directă sau indirectă, este concretizată în demersurile făcute pe lângă un eventual client, în scopul de a-i propune servicii profe­sionale, mai ales prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societăţi sau agent economic.

 

II. Publicitatea personală

 

Art. 2. - Membrii Corpului pot afişa la uşa sau pe cutia poştală din holul blocului unde îşi au domiciliul, o placă cuprinzând: numele, prenumele, calificarea profesională - expert contabil sau contabil autorizat - şi men­ţiunea filialei de care aparţin, excluzând orice reclamă sau indicaţie cu alură comercială ori prezentând un interes publicitar.

Art. 3. - Orice altă publicitate personală a profesioniştilor contabili este interzisă, cu excepţia ofertelor pentru participarea la licitaţiile organizate potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 4. - Experţii contabili sau contabilii autorizaţi pot asocia numelor lor titlurile ştiinţifice recunoscute oficial (universitar, ştiinţific), precum şi distincţiile onorifice recunoscute la nivel naţional.

Art. 5. - Experţii contabili sau contabilii autorizaţi investiţi cu mandate administrative sau funcţii onorifice nu trebuie să le utilizeze pentru atra­ge­rea de clientelă.

Art. 6. - Orice informaţie sau publicitate, atunci când este autorizată, trebuie să fie veridică, loială şi formulată corect, obiectiv.

 

III. Publicitatea societăţilor de expertiză contabilă şi de contabilitate

 

Art. 7. - Societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate pot instala la sediu, respectiv locul desfăşurării activităţii, firme care să conţină exclusiv datele cerute de reglementările legale, respectiv: denumirea, scopul societăţii, numărul de înmatri­culare la registrul comerţului, respectiv autorizaţia de funcţionare, numărul de înregistrare în Tabloul Corpului.

Art. 8. - Emblema Corpului nu poate fi înscrisă pe firmă fără autorizarea prealabilă a Corpului.

Art. 9. - Societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate pot remite beneficiarilor o listă a lucrărilor şi serviciilor pe care sunt în măsură să le ofere.

Art. 10. - Se pot tipări sau înregistra, după caz, broşuri, pliante, casete video, dischete, CD-uri şi alte forme asemănătoare de prezentare a societăţii de expertiză contabilă şi de contabilitate, care pot fi distribuite beneficiarilor, studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea. Aceste materiale vor cuprinde numai informaţii despre: istoricul societăţii, lucrările exe­cutate, denumirea clienţilor, modalitatea de recrutare, formarea şi evo­luţia în carieră a membrilor cabinetului sau ai societăţii, inclusiv fotografiile acestora, adresă, program de activitate, telefon, fax, fără însă a face aprecieri cu privire la calitatea lucrărilor prin elemente de com­paraţie cu alţi membri ai Corpului.

 

IV. Termeni şi conditii pentru utilizarea logo-ului (siglei) CECCAR

 

Art. 11. - Logo-ul (sigla) Corpului este marca înregistrată la OSIM sub numarul 37729 şi conţine caracteristici, dimensiuni şi culori stas.

Art. 12. - Logo-ul Corpului nu poate fi modificat în nici un fel - inclusiv proporţii, culori, elemente componente - şi nu poate fi supus nici unei transformări, animaţii sau oricărui alt proces.

Art. 13. - Membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hârtia cu antet destinată corespondenţei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consi­liului superior al Corpului Cererile în acest sens se depun la filialele de domiciliu care le transmit Secretariatului General al Corpului împreună cu un raport care atestă faptul că membrii solicitanţi sunt la zi cu obligaţiile faţă de Corp şi nu au fost sancţionaţi disciplinar.

Art. 14. - (1) Folosirea logo-ului pe hârtia cu antet se face numai împreuna cu expresia «Aviz nr. ………/Autorizaţia nr. ………înscrisă sub sigla Corpului. »  

(2) Autorizaţia cuprinde condiţiile de folosire a logo-ului şi se eliberează de Direcţia Informatică Tablou pe baza aprobării Biroului Permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) Numărul autorizaţiei de folosire a logo-ului nu reprezintă numărul autorizaţiei de funcţionare sau numărul carnetului de membru care se eliberează o singură dată la înscrierea în Corp.

Art. 15. - Logo-ul nu poate fi folosit pe site-uri care discreditează numele Corpului, produse sau servicii ale Corpului, aduc pagube proprietatii intelectuale sau altor drepturi ale Corpului, sau încalcă legile în vigoare în România sau în alte state. Logo-ul nu poate fi folosit în asociere cu materiale sau informaţii care sunt imorale sau se îndepartează de "bunul simţ" şi de valorile morale pe care Corpul le promovează.

Art. 16. - Logo-ul poate fi folosit doar de o manieră demnă de încredere şi poate fi asociat doar cu informaţii credibile şi verificabile.

Art. 17. - Logo-ul nu poate fi folosit pentru a sugera relaţii cu Corpul, acorduri sau sponsorizări fără bază legală.

Art. 18. - Corpul îsi rezervă dreptul de a retrage autorizarea de utilizare a logo-ului pentru a se asigura de folosirea lui corectă, în concordanţă cu politica sa.

Art. 19. - (1) Corpul nu oferă niciun fel de garanţii în ceea ce priveşte folosirea logo-ului şi nu poate fi implicată în niciun fel în procese generate de utilizarea sa fără respectarea acestor reguli.

(2) Corpul nu este de acord cu nicio utilizare neautorizată a logo-ului şi îşi rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva oricărei părţi care, printr-o astfel de utilizare, a adus prejudicii Corpului.

Art. 20. - (1) Logo-ul nu poate fi folosit într-o manieră care îl pune într-o lumina defavorabilă pe nici un site.

(2) Logo-ul nu poate fi prezentat cu dimensiuni mici, încât elementele componente să-şi piardă identitatea. Logo-ul Corpului are dimensiunea, culoarea şi forma aprobată prin marca înregistrată la OSIM. Acestea sunt cunoscute doar de Corp şi pot fi folosite doar în urma obţinerii aprobării de către Biroul Permanent al Consiliului superior al Corpului.

 

IV. Publicitatea pentru membri

 

Art. 21. - Filialele Corpului au obligaţia să asigure, în limitele fondurilor alocate prin buget dar nu mai puţin de o acţiune pe lună, publicitatea colectivă pentru membri, în general, fără nominalizări, fără discriminări făcând trimitere doar la calitatea profesională „expert contabil” sau „contabil autorizat” urmată de menţiunea „membru C.E.C.C.A.R.”, ca de exemplu: „Nu ştiţi cum să ieşiţi din criză? Adresaţi-vă unui expert contabil – membru C.E.C.C.A.R.”.

Art. 22. - Publicitatea pentru membri se realizează sub responsabilitatea directorului executiv al filialei.

Art. 23. - Direcţia de comunicare îndrumă şi controlează filialele Corpului în legătură cu organizarea, angajarea şi efectuarea publicităţii pentru membri, semnalând conducerii Corpului orice abatere de la reglementările profesionale şi etice ale Corpului.

 

V. Alte prevederi

 

Art. 24. - Anunţurile sunt interzise, cu excepţia:

a) anunţurilor în presă pentru angajare de colaboratori, precum şi în publicaţiile destinate studenţilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele să nu servească drept pretext pentru reclamă şi să nu contravină regulilor de etică profesională, trebuind să îndeplinească următoarele caracteristici:

1. să aibă un caracter sobru şi informativ în legătură cu postul în discuţie;

2. să respecte un format corespunzător pentru fiecare anunţ, similar cu cel mai frecvent format utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mare decât un format de 30 x 40 mm, conform uzanţelor internaţionale;

3. să folosească pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care să nu fie de mărimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este făcut anunţul;

4. să evite orice repetare fără legătură cu recrutarea urmărită.

b) inserarea în presa locală a unor avize informând publicul despre prima deschidere de cabinet sau schimbare de adresă, indicându-se numai: numele şi prenumele, adresa, numărul de telefon şi orele de primire; acest anunţ trebuie să aibă un caracter discret;

c) inserările în cărţi de telefon, cataloage de firme etc. sunt auto­rizate cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui şi prenumelui, adresei, numărului de telefon şi profesiei, respectiv la singurele infor­ma­ţii necesare utilizatorului pentru a contacta cabinetul.

Art. 25. – Publicitatea efectuată prin publicaţii şi interviuri trebuie să se realizeze respectând următoarele precizări:

a) când un profesionist, persoană fizică, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia (de expert contabil sau contabil autorizat), el poate menţiona calificările sale profesionale;

b) prevederile art. 24 lit. a) şi b) sunt aplicate şi în cazul participării profesionistului la un interviu reprodus şi difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totuşi, ceea ce scrie sau spune nu trebuie să aibă un caracter promoţional pentru el însuşi sau pentru societatea căreia îi aparţine; el trebuie să obţină asigurarea că ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigenţe.

 

V. Sancţiuni

 

Art. 26. - Nerespectarea prezentelor norme constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a persoanelor fizice sau a societăţilor de profil, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat, a Regulamentului Intern al Corpului şi a Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, după caz.

Art. 27. - Prezentele norme intră în vigoare odată cu aprobarea lor de către Consiliul superior al Corpului, când se abrogă Normele aprobate prin Hotărârea nr. 27/1999 a Consiliului superior al Corpului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţie contrară.

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009